Ile zarabia Administrator baz danych?

Administrator baz danych zarabia średnio 4317 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

6100zł

Umowa zlecenia

5931.26 zł
5043.18 zł

(student)

Umowa o dzieło

5043.23zł
(prawa autorskie)
4743.96 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

5309.91 zł


Opis stanowiska:

Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.

Zadania:

- określanie uprawnień poszczególnych użytkowników w zakresie dostępu do określonych katalogów i podkatalogów oraz plików informacyjnych, w zależności od kategorii grupy użytkowników oraz zakresu i typu informacji, do której użytkownik usiłuje uzyskać dostęp;
- zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej, przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego;
- archiwizowanie napływających danych do systemu bazy danych, zgodnie z procedurami i kryteriami ustalonymi w projekcie bazy danych;
- dokonywanie bieżących analiz działania systemu bazy danych pod względem efektywności i pracochłonności poszczególnych operacji dostępu do bazy i poszczególnych informacji, sposobu i czasu wyszukiwania itp. i na tej podstawie opracowywanie wniosków dotyczących usprawnienia i rozwoju bazy danych;
- usprawnianie (uszlachetnianie) poszczególnych aplikacji bazy danych na podstawie bieżących analiz pracy systemu;
- opracowywanie zasad, procedur i umożliwianie podłączenia nowych terminali użytkowników, zgodnie z kierunkami rozwoju danego systemu bazy danych;
- opracowywanie lub wdrażanie systemów zabezpieczających w zakresie tworzenia haseł dostępu do informacji i nadawanie praw użytkownikom tylko w zakresie koniecznym do ich działalności;
- opracowywanie lub wdrażanie metod utajniania danych w zależności od typu aplikacji zastosowania bazy danych oraz liczby i grup użytkowników i tworzenie w razie potrzeby hierarchicznego sposobu dostępu do danych;
- porządkowanie informacji zawartych w bazie, zgodnie z potrzebami danej aplikacji, za pomocą procedur i programów sortujących i kwalifikujących oraz usuwanie informacji zbędnych lub tracących ważność;
- planowanie i organizowanie prac konserwacyjno-remontowych sprzętu i prac konserwacyjnych i modyfikujących oprogramowanie oraz tworzenie harmonogramów czasowych poszczególnych czynności konserwacyjnych;
- organizowanie i planowanie prac podległego personelu przez określanie szczegółowego zakresu obowiązków oraz uprawnień poszczególnych pracowników;
- prowadzenie szkolenia podległych pracowników w zakresie obsługi i konserwacji danej bazy danych oraz użytkowników w zakresie korzystania z bazy danych w ramach ich uprawnień;
- zapewnienie funkcjonowania stanowisk pracy zgodnie z projektem danej aplikacji bazy danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w zakresie utajnienia danych, dostępu itp.;
- dokonywanie wyboru i weryfikowanie metod pomiarowych i programów testujących, pozwalających określić przydatność i efektywność programów i sprzętu wykorzystywanych przez daną aplikację;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Dodatkowe zadania:

- pełnienie funkcji analityka baz danych i analityka systemów komputerowych w bardzo wąskim zakresie związanym z administrowaną bazą danych;- pełnienie funkcji administratora systemu komputerowego i/lub sieci informatycznej.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 6100 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (595.36 zł + 91.5 zł + 149.45 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 5152 zł) oraz zaliczki na podatek 473 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 4317 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 595.36 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 91.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 149.45 zł
Łączne koszty ZUS 836.31 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 5152 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 5263.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 407.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 473.73 zł
Podatek do US 18% 927.36 zł
Kwota netto (na rękę) 4317 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 578.89 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 88.97 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 145.32 zł
Razem składki ZUS 813.18 zł
Koszty uzyskania 50% 2559.04 zł
Koszty uzyskania 20% 1023.62 zł
Podstawa opodatkowania 4034.54 zł
Zaliczka na podatek 340.27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 396.65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 460.63 zł
Kwota netto (na rękę) 4317 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 4316.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4317 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4317.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5043.23 zł
Podstawa opodatkowania 4034.58 zł
Koszty uzyskania 1008.65 zł
Podatek do US 18% 726.22 zł
Kwota netto (na rękę) 4317.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4743.96 zł
Podstawa opodatkowania 2371.98 zł
Koszty uzyskania 2371.98 zł
Podatek do US 18% 426.96 zł
Kwota netto (na rękę) 4317 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
4317 zł * 23% = 992.91 zł (kwota VAT)
4317 zł + 992.91 zł = 5309.91 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 4317 zł
Podatek VAT 23 % 992.91
Kwota brutto 5309.91 zł