Ile zarabia Administrator nieruchomości?

Administrator nieruchomości zarabia średnio 2226 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3099zł

Umowa zlecenia

3058.37 zł
2600.44 zł

(student)

Umowa o dzieło

2600.47zł
(prawa autorskie)
2446.15 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2737.98 zł


Opis stanowiska:

Administrator nieruchomości wykonuje czynności pomocnicze związane z zarządzaniem nieruchomością powierzoną jego pieczy przez zarządcę lub właściciela nieruchomości. Administrator nieruchomości dozoruje stan techniczny urządzeń i instalacji obiektu budowlanego i jego otoczenia, powierzonych jego pieczy przez zarządcę lub właściciela. Może uczestniczyć z polecenia zarządcy nieruchomości lub właściciela w okresowych, obligatoryjnych kontrolach stanu technicznego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Wspiera zarządcę nieruchomości w zapewnieniu dostaw niezbędnych mediów. Obserwuje prace realizowane na terenie administrowanej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia zjawisk niekorzystnych informuje swego bezpośredniego przełożonego. Współpracuje z zarządcą nieruchomości lub właścicielem przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Odpowiada za czystość, porządek i stan bezpieczeństwa w administrowanym budynku. Współpracuje z księgowością lub bezpośrednim przełożonym przekazując dane potrzebne do rozliczania czynszu, zaliczek na opłaty i opłat za realizowane usługi: stany wodomierzy, liczników energii elektrycznej, ciepłomierzy. Wykonuje prace pomocnicze, jak prowadzenie dokumentacji administrowanych budynków, dokonywanie rozliczeń, nadzorowanie usuwania awarii i usterek, opracowywanie danych do projektu planu rzeczowo-finansowego robót i usług. Współpracuje z mieszkańcami w zakresie realizacji zadań zleconych przez przełożonych. Gromadzi informacje zgłaszane przez osoby zatrudnione w obsłudze obiektu oraz mieszkańców budynku i przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu.

Zadania:

  • nadzorowanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach;
  • sporządzanie wzorów dokumentów i przekazywanie ich do akceptacji przełożonym;
  • prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości;
  • przygotowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych;
  • kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonanych w budynkach przez podwykonawców;
  • współpracowanie z najemcami, przełożonym, podwykonawcami, administracją, urzędami i innymi służbami w zakresie obsługi nieruchomości;
  • kontrolowanie poprawności sporządzania i realizowania umów (najmu, z serwisami/podwykonawcami);
  • nadzorowanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek technicznych;
  • przygotowywanie informacji, zestawień i danych do planów budżetowych (finansowych);
  • nadzorowanie stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie administratora nieruchomości powinny posiadać wykształcenie średnie (wskazany kierunek ekonomiczny). Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby posiadające potwierdzoną co najmniej dwuletnią praktykę w zawodzie. Administrator powinien mieć ukończony kurs na administratora nieruchomościami i świadectwo potwierdzające jego kwalifikacje do administrowania nieruchomością. Administrator powinien mieć zdolność do czynności prawnych. Wskazane jest, aby administrator miał opanowany język obcy na poziomie podstawowym np. angielski.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3099 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (302.46 zł + 46.49 zł + 75.93 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2563 zł) oraz zaliczki na podatek 208 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2225 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 302.46 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 46.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 75.93 zł
Łączne koszty ZUS 424.88 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2563 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2674.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 207.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 240.67 zł
Podatek do US 18% 461.34 zł
Kwota netto (na rękę) 2225 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 298.5 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 45.88 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 74.93 zł
Razem składki ZUS 419.31 zł
Koszty uzyskania 50% 1319.53 zł
Koszty uzyskania 20% 527.81 zł
Podstawa opodatkowania 2080.35 zł
Zaliczka na podatek 175.45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 204.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 237.52 zł
Kwota netto (na rękę) 2226 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2225.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2226 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2226 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2600.47 zł
Podstawa opodatkowania 2080.38 zł
Koszty uzyskania 520.09 zł
Podatek do US 18% 374.47 zł
Kwota netto (na rękę) 2226 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2446.15 zł
Podstawa opodatkowania 1223.07 zł
Koszty uzyskania 1223.08 zł
Podatek do US 18% 220.15 zł
Kwota netto (na rękę) 2226 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2226 zł * 23% = 511.98 zł (kwota VAT)
2226 zł + 511.98 zł = 2737.98 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2226 zł
Podatek VAT 23 % 511.98
Kwota brutto 2737.98 zł