Ile zarabia Analityk giełdowy?

Analityk giełdowy zarabia średnio 3689 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5199zł

Umowa zlecenia

5068.43 zł
4309.54 zł

(student)

Umowa o dzieło

4309.58zł
(prawa autorskie)
4053.85 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4537.47 zł


Opis stanowiska:

Analityk giełdowy przygotowuje analizy i rekomendacje na potrzeby procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Celem pracy analityka giełdowego jest gromadzenie, weryfikacja i analiza danych z zakresu rynków i instrumentów finansowych, informacji i trendów ogólnogospodarczych oraz wyciąganie syntetycznych wniosków na potrzeby procesu podejmowania decyzji dotyczących inwestycji bądź usług doradczych. Analityk giełdowy wykonuje swoją pracę na rzecz instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura i domy maklerskie, firmy zarządzające aktywami takie jak fundusze inwestycyjne, emerytalne), przedsiębiorstw i inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych zarówno na potrzeby wewnętrzne pracodawcy, jak i dla jego klientów. Efektami prac analityka giełdowego są sporządzane okresowo bądź na bieżąco raporty i analizy dotyczące sytuacji makroekonomicznej, sektorowej, analizowanego przedsiębiorstwa bądź specyficznego zagadnienia. U podstaw realizowanych zadań leży konieczność dostarczenia precyzyjnych wniosków agregujących zanalizowane dane nakierowanych na proces podejmowania trafnych decyzji przez ich odbiorców (zarządzających aktywami bądź ryzykiem, inwestorów, klientów, regulatorów).

Zadania:

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz zasadami ergonomii;
  • pozyskiwanie informacji rynkowych do prawidłowego sporządzenia analiz;
  • przygotowywanie analiz na podstawie informacji rynkowych;
  • przygotowywanie wniosków wspierających proces podejmowania decyzji rynkowych;
  • tworzenie raportów i analiz dotyczących sytuacji makroekonomicznej, sektorowej;
  • przygotowywanie rekomendacji na potrzeby decyzji inwestycyjnych;
  • archiwizowanie i dokumentowanie analiz i zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • organizowanie spotkań z uczestnikami i analitykami rynku w celu opracowania rekomendacji inwestycyjnych;
  • aktualizowanie wiedzy w obszarach wpływających na trafność rekomendacji;
  • prezentowanie własnych analiz (komentarze medialne, prasa, TV, Internet) w celu wspierania edukacji klientów instytucji finansowych.
Zawód analityka giełdowego nie jest regulowany ani licencjonowany. Przyjętym standardem jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, finanse bądź na kierunkach pokrewnych (prawo, informatyka, nauki ścisłe, psychologia, socjologia) wspartych zainteresowaniami z obszaru rynków finansowych. Dopuszczalne jest rozpoczęcie aktywności w zawodzie w trakcie studiów lub podczas realizacji specjalistycznych lub profilowanych kursów (np. kurs na analityka giełdowego, maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego) albo zagranicznych certyfikatów. Często - zanim rozpocznie analizę danej branży - analityk ma wcześniejsze doświadczenie zawodowe w tej branży. Pożądana jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (biznesowym).

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5199 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (507.42 zł + 77.99 zł + 127.38 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4375 zł) oraz zaliczki na podatek 393 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3689 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 507.42 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 77.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 127.38 zł
Łączne koszty ZUS 712.79 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4375 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4486.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 347.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 403.76 zł
Podatek do US 18% 787.5 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 494.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.03 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 124.18 zł
Razem składki ZUS 694.89 zł
Koszty uzyskania 50% 2186.77 zł
Koszty uzyskania 20% 874.71 zł
Podstawa opodatkowania 3447.63 zł
Zaliczka na podatek 290.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 338.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 393.62 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3688.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3689 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3689 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4309.58 zł
Podstawa opodatkowania 3447.66 zł
Koszty uzyskania 861.92 zł
Podatek do US 18% 620.58 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4053.85 zł
Podstawa opodatkowania 2026.92 zł
Koszty uzyskania 2026.93 zł
Podatek do US 18% 364.85 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3689 zł * 23% = 848.47 zł (kwota VAT)
3689 zł + 848.47 zł = 4537.47 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3689 zł
Podatek VAT 23 % 848.47
Kwota brutto 4537.47 zł