Ile zarabia Analityk informacji i raportów medialnych?

Analityk informacji i raportów medialnych zarabia średnio 4044 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5708zł

Umowa zlecenia

5556.17 zł
4724.25 zł

(student)

Umowa o dzieło

4724.3zł
(prawa autorskie)
4443.96 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4974.12 zł


Opis stanowiska:

Analityk informacji i raportów medialnych analizuje informacje ze środków masowego przekazu i na ich podstawie przygotowuje raport o przedmiocie analizy. Celem pracy analityka informacji i raportów medialnych jest zbadanie i ocenienie wizerunku medialnego danego tematu, osób i podmiotów, a także zjawisk, wydarzeń i procesów, w tym również znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak są one przedstawiane przez środki masowego przekazu. W tym celu dokonuje selekcji, klasyfikacji i analizy danych z mediów i materiałów opublikowanych w środkach masowego przekazu (np. w artykułach, reklamach) pod kątem wcześniej określonych kategorii oceny. Do jego zadań należy również kontrola gromadzonych danych. Na podstawie wykonanych przez siebie analiz ilościowych i jakościowych analityk informacji i raportów medialnych przygotowuje raporty, które są głównym wytworem jego pracy. Raport jest autorskim opracowaniem wykonanym na podstawie doświadczenia analityka i jego wiedzy na temat specyfiki badanego zjawiska. Zawiera interpretację danych z analizy przekazów i weryfikuje hipotezy postawione na początku badania. Obowiązkiem analityka informacji i raportów medialnych jest rzetelne nakreślenie wizerunku medialnego badanego zjawiska. Dane, prognozy i rekomendacje z raportów są następnie udostępniane osobom odpowiedzialnym za komunikację z mediami, public relations, marketing i reklamę oraz wspomagają proces podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą.

Zadania:

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przyjmowanie zleceń, gromadzenie i weryfikowanie materiałów do analizy;
  • opracowywanie spisu kategorii analizy;
  • analizowanie materiałów na podstawie spisu kategorii analizy;
  • kontrolowanie poprawności i kompletności danych;
  • tworzenie zestawień danych na podstawie dokonanych analiz;
  • opracowywanie raportu z wynikami analizy.
W zawodzie analityka informacji i raportów medialnych wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia najczęściej na kierunkach: medioznawstwo (nauki o mediach), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logistyka mediów, filologia, socjologia, public relations, marketing, ekonomia, zarządzanie, kulturoznawstwo, antropologia, szczególnie ze specjalizacjami: zarządzanie informacją w polityce i biznesie, nowe media, PR i marketing medialny. Zawód analityka można także uzyskać przez zdobywanie doświadczenia w trakcie wykonywania zadań zawodowych. Z racji zmiennej tematyki wykonywanych zadań analityk powinien stale uzupełniać swoją wiedzę nie tylko w zakresie zagadnień, które analizuje, ale również rynku medialnego i technologii, które użytkuje. Analityk informacji i raportów medialnych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub na wyspecjalizowanych kursach m.in. z zakresu monitoringu mediów czy studiach podyplomowych m.in. na kierunku medioznawstwo i zarządzanie informacją. Wskazana jest praktyczna znajomość języka angielskiego, niekoniecznie potwierdzona certyfikatem.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5708 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (557.1 zł + 85.62 zł + 139.85 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4814 zł) oraz zaliczki na podatek 438 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 4044 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 557.1 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 85.62 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 139.85 zł
Łączne koszty ZUS 782.57 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4814 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4925.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 381.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 443.29 zł
Podatek do US 18% 866.52 zł
Kwota netto (na rękę) 4044 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 542.28 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 83.34 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 136.13 zł
Razem składki ZUS 761.75 zł
Koszty uzyskania 50% 2397.21 zł
Koszty uzyskania 20% 958.88 zł
Podstawa opodatkowania 3779.4 zł
Zaliczka na podatek 318.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 371.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 431.5 zł
Kwota netto (na rękę) 4044 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 4043.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4044 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4044 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4724.3 zł
Podstawa opodatkowania 3779.44 zł
Koszty uzyskania 944.86 zł
Podatek do US 18% 680.3 zł
Kwota netto (na rękę) 4044 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4443.96 zł
Podstawa opodatkowania 2221.98 zł
Koszty uzyskania 2221.98 zł
Podatek do US 18% 399.96 zł
Kwota netto (na rękę) 4044 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
4044 zł * 23% = 930.12 zł (kwota VAT)
4044 zł + 930.12 zł = 4974.12 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 4044 zł
Podatek VAT 23 % 930.12
Kwota brutto 4974.12 zł