Ile zarabia Analityk kredytowy?

Analityk kredytowy zarabia średnio 2714 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3800zł

Umowa zlecenia

3728.85 zł
3170.53 zł

(student)

Umowa o dzieło

3170.56zł
(prawa autorskie)
2982.42 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3338.22 zł


Opis stanowiska:

Analityk kredytowy bada zdolność kredytową wnioskodawcy, ocenia poziom ryzyka transakcji, proponowane zabezpieczenie, poziom ryzyka związanego z zabezpieczeniem kredytu, określa warunki transakcji kredytowej, monitoruje sytuację ekonomiczną kredytobiorcy i rynku. Celem pracy analityka kredytowego jest oszacowanie ryzyka kredytowego instytucji finansowej udzielającej kredytu/gwarancji. Głównym zadaniem analityka kredytowego jest kompletowanie i weryfikacja merytoryczna dokumentów prawnych i finansowych załączanych do wniosku kredytowego. Analityk kredytowy wykonuje pracę na rzecz instytucji finansowej, sprawdza wiarygodność wnioskodawcy w zewnętrznych i wewnętrznych bazach danych. Jego obowiązkiem jest ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz określenie jego zdolności płatniczej do regulowania zobowiązań. Przeprowadza analizę ryzyka związanego z finansowaną transakcją, jak również ocenia jakość zabezpieczeń, adekwatność do skali ponoszonego ryzyka. Zajmuje się ustalaniem grupy klientów powiązanych pod względem kapitałowym i organizacyjnym ponoszących wspólne ryzyko w operacjach finansowych. Rekomenduje i ustala warunki finansowania transakcji (tj. udzielania kredytu, gwarancji itp.) oraz rekomenduje i podejmuje decyzje kredytowe, monitoruje ryzyko w okresie kredytowania.

Zadania:

 • analizowanie dokumentów finansowych i prawnych pod względem merytorycznym;
 • ocenianie zdolności kredytowej z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej;
 • ocenianie poziomu ryzyka transakcji kredytowej, jakości proponowanych prawnych zabezpieczeń w relacji do skali ryzyka z uwzględnieniem obowiązujących limitów;
 • pozyskiwanie z innych działów informacji niezbędnych do oceny poziomu ryzyka kredytowego;
 • sporządzanie rekomendacji decyzji kredytowej;
 • podejmowanie decyzji kredytowej;
 • monitorowanie i raportowanie o kondycji finansowej kredytobiorcy w okresie kredytowania;
 • monitorowanie ryzyka transakcji i wartości prawnych zabezpieczeń w okresie kredytowania;
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 • doskonalenie jakości pracy z uwzględnieniem raportów pokontrolnych;
 • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Zawód analityka kredytowego nie jest regulowany ani licencjonowany. Analityk kredytowy powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Szczególnie istotne jest przygotowanie z zakresu ekonomii, rachunkowości, matematyki, analizy danych oraz stosowania uregulowań prawnych. Kompetencje do wykonywania zawodu analityka kredytowego można uzyskać na specjalistycznych kursach dokształcających, których ukończenie potwierdzone jest odpowiednimi zaświadczeniami, certyfikatami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o swój rozwój zawodowy, nieustannie podnosić swoje kompetencje, śledzić tendencje i zmiany pojawiające się w gospodarce i przepisach prawa. Osoba podejmująca zatrudnienie w zawodzie analityka kredytowego powinna wyróżniać się umiejętnością szybkiego dostosowania się do zmian.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3800 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (370.88 zł + 57 zł + 93.1 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3168 zł) oraz zaliczki na podatek 270 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2714 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 370.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 57 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 93.1 zł
Łączne koszty ZUS 520.98 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3168 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3279.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 254.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 295.11 zł
Podatek do US 18% 570.24 zł
Kwota netto (na rękę) 2714 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 363.94 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 55.93 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 91.36 zł
Razem składki ZUS 511.23 zł
Koszty uzyskania 50% 1608.81 zł
Koszty uzyskania 20% 643.52 zł
Podstawa opodatkowania 2536.42 zł
Zaliczka na podatek 213.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 249.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 289.59 zł
Kwota netto (na rękę) 2714 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2713.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2714 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2714 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3170.56 zł
Podstawa opodatkowania 2536.45 zł
Koszty uzyskania 634.11 zł
Podatek do US 18% 456.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2714 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2982.42 zł
Podstawa opodatkowania 1491.21 zł
Koszty uzyskania 1491.21 zł
Podatek do US 18% 268.42 zł
Kwota netto (na rękę) 2714 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2714 zł * 23% = 624.22 zł (kwota VAT)
2714 zł + 624.22 zł = 3338.22 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2714 zł
Podatek VAT 23 % 624.22
Kwota brutto 3338.22 zł