Ile zarabia Analityk pracy?

Analityk pracy zarabia średnio 3550 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5000zł

Umowa zlecenia

4877.45 zł
4147.16 zł

(student)

Umowa o dzieło

4147.2zł
(prawa autorskie)
3901.1 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4366.5 zł


Opis stanowiska:

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Zadaniem analityka pracy jest badanie i opisywanie relacji zachodzących pomiędzy środowiskiem materialnym, organizacyjnym i społecznym w danej organizacji. Analityk pracy gromadzi dane o stanowiskach pracy, klasyfikuje i określa standardy realizowanych zadań, opracowuje charakterystyki stanowisk pracy, specjalności i zawodów, stosuje metody wartościowania pracy i ocenia efektywność pracy ludzkiej, bada związki pomiędzy zachowaniem pracownika a jego wydajnością pracy. Opracowuje zasady wynagradzania i stawki wynagrodzeń, przygotowuje raporty o optymalizacji zatrudnienia i rekomenduje zmiany. Wdraża i kontroluje zatwierdzone zmiany. Stanowisko analityka pracy funkcjonuje zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Analityk pracy może pracować jako konsultant w obszarze systemów wynagradzania, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania zmianą, oraz w zakresie organizowania i projektowania procesu pracy. Może pracować na stanowiskach naukowych w obszarze analiz procesów pracy.

Zadania:

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska;
  • prowadzenie analiz stanowisk pracy;
  • opracowywanie charakterystyk zawodów i stanowisk;
  • opisywanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy;
  • stosowanie metod wartościowania pracy i oceny efektywności pracy ludzkiej;
  • tworzenie narzędzi do optymalizacji stanowisk pracy;
  • opracowywanie zasad i stawek wynagrodzeń;
-  sporządzanie raportów z analiz i rekomendowanie zmian w zakresie usprawniania procesów pracy. Do podjęcia pracy w zawodzie analityka pracy wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika) ze specjalizacją dotyczącą procesów pracy: psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy lub wykształcenie wyższe z innych dyscyplin naukowych, jak: ekonomia, inżynieria lub technologia produkcji, zarządzanie i organizacja i/lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Niezbędna jest podstawowa wiedza biznesowa uzyskana w trakcie kształcenia lub w procesie samokształcenia. Wykształcenie musi być poparte co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach związanych z zarządzaniem lub rozwojem zasobów ludzkich.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (488 zł + 75 zł + 122.5 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4203 zł) oraz zaliczki na podatek 376 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3550 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 488 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 75 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 122.5 zł
Łączne koszty ZUS 685.5 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4203 zł
Zaliczka na podatek 376 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4314.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 334.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 388.31 zł
Podatek do US 18% 756.54 zł
Kwota netto (na rękę) 3550 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 476.04 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 73.16 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 119.5 zł
Razem składki ZUS 668.7 zł
Koszty uzyskania 50% 2104.38 zł
Koszty uzyskania 20% 841.75 zł
Podstawa opodatkowania 3317.73 zł
Zaliczka na podatek 279.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 326.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 378.79 zł
Kwota netto (na rękę) 3550 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3549.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3550 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3550 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4147.2 zł
Podstawa opodatkowania 3317.76 zł
Koszty uzyskania 829.44 zł
Podatek do US 18% 597.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3550 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3901.1 zł
Podstawa opodatkowania 1950.55 zł
Koszty uzyskania 1950.55 zł
Podatek do US 18% 351.1 zł
Kwota netto (na rękę) 3550 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3550 zł * 23% = 816.5 zł (kwota VAT)
3550 zł + 816.5 zł = 4366.5 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3550 zł
Podatek VAT 23 % 816.5
Kwota brutto 4366.5 zł