Ile zarabia Analityk ruchu na stronach internetowych?

Analityk ruchu na stronach internetowych zarabia średnio 3411 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4800zł

Umowa zlecenia

4686.48 zł
3984.78 zł

(student)

Umowa o dzieło

3984.82zł
(prawa autorskie)
3748.35 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4195.53 zł


Opis stanowiska:

Analityk ruchu na stronach internetowych analizuje ruch w serwisie internetowym i podejmuje działania mające na celu jego optymalizację w zakresie ilościowym i jakościowym. Analityk ruchu na stronach internetowych jest zawodem o charakterze usługowym, celem jego działania jest zbieranie i analizowanie informacji o ruchu na stronach internetowych. Analityk zbiera i gromadzi informacje o tym, skąd odwiedzający trafili na daną stronę, jak poruszali się po witrynie, które zasoby strony najczęściej odwiedzali, jak dużo czasu spędzali na stronie oraz jakie pliki pobierali. Zgromadzone informacje analityk poddaje analizie i na jej podstawie wnioskuje o modyfikacji serwisu internetowego w zakresie zgromadzonych treści lub technologii wykorzystanych do budowy strony. Na podstawie ciągłej obserwacji ruchu na stronach internetowych dodatkowym efektem pracy analityka jest możliwość prognozowania trendów w zakresie ruchu na stronach. Wykonane analizy oraz wypracowane wnioski analityk przedstawia najczęściej w formie raportów, które są podstawą do: pomiaru efektywności podejmowanych działań marketingowych, identyfikacji najbardziej i najmniej efektywnych obszarów strony, analizy skuteczności wykorzystywanych narzędzi sprzedaży, zdefiniowania najbardziej i najmniej efektywnych odsyłaczy na stronie, dostosowania zawartości strony do określonej grupy docelowej. Analityk ruchu na stronie internetowej bierze również udział w badaniach mających na celu optymalizację wydajności aplikacji internetowych oraz wyglądu strony. Celem tych badań jest pozyskanie jak największej liczby unikalnych użytkowników serwisu internetowego. Efektem tych badań jest poprawienie wyników sprzedaży produktów bądź usług, jak również rozpowszechnienia określonej idei czy popularyzacji wybranych postaw (kampanie społeczne itp.).

Zadania:

  • analizowanie i określanie celów, jakie spełnia strona internetowa;
  • stosowanie narzędzi do analizy ruchu na stronie internetowej;
  • analizowanie danych statystycznych i raportów generowanych przez narzędzia analityczne;
  • ocenianie konkurencyjności strony internetowej;
  • opracowywanie raportów z wynikami analizy i propozycją zmian na stronie internetowej;
  • monitorowanie zmian ruchu na stronie internetowej;
  • nadzorowanie procesu wprowadzania zmian na stronie internetowej, zgodnie z opracowaną propozycją;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Do pracy w zawodzie analityka ruchu na stronie internetowej preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, głównie na kierunkach ścisłych, np. matematyka, informatyka, ale w zawodzie mogą pracować również absolwenci zarządzania oraz kierunków związanych z mediami. Od kandydatów wymagana jest: znajomość statystyki i metodologii badań marketingowych (z uwzględnieniem badań w Internecie), umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy ruchu na stronach internetowych. Do pracy w zawodzie nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia. Konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, w zakresie pojęć technicznych związanych z zakresem wykonywanych obowiązków.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4800 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (468.48 zł + 72 zł + 117.6 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4031 zł) oraz zaliczki na podatek 358 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3411 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 468.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 72 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 117.6 zł
Łączne koszty ZUS 658.08 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4031 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4141.92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 321 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 372.77 zł
Podatek do US 18% 725.58 zł
Kwota netto (na rękę) 3411 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 457.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 70.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 114.82 zł
Razem składki ZUS 642.52 zł
Koszty uzyskania 50% 2021.98 zł
Koszty uzyskania 20% 808.79 zł
Podstawa opodatkowania 3187.82 zł
Zaliczka na podatek 268.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 313.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 363.96 zł
Kwota netto (na rękę) 3411 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3410.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3411 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3411.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3984.82 zł
Podstawa opodatkowania 3187.86 zł
Koszty uzyskania 796.96 zł
Podatek do US 18% 573.81 zł
Kwota netto (na rękę) 3411.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3748.35 zł
Podstawa opodatkowania 1874.17 zł
Koszty uzyskania 1874.18 zł
Podatek do US 18% 337.35 zł
Kwota netto (na rękę) 3411 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3411 zł * 23% = 784.53 zł (kwota VAT)
3411 zł + 784.53 zł = 4195.53 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3411 zł
Podatek VAT 23 % 784.53
Kwota brutto 4195.53 zł