Ile zarabia Analityk systemów teleinformatycznych?

Analityk systemów teleinformatycznych zarabia średnio 6895 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

9800zł

Umowa zlecenia

9473.25 zł
8054.83 zł

(student)

Umowa o dzieło

8054.91zł
(prawa autorskie)
7576.92 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

8480.85 zł


Opis stanowiska:

Analityk systemów teleinformatycznych analizuje możliwości zastosowania rozwiązań teleinformatycznych w celu automatyzacji wybranych procesów. Celem pracy analityka systemów teleinformatycznych jest analiza funkcjonowania technologii informatycznych w kontekście konkretnego zastosowania. Analityk współpracuje z klientem w celu opisania procesów biznesowych, jakie funkcjonują w danym przedsiębiorstwie. Ustala, które procesy mogą być zautomatyzowane. Na bazie modelu biznesowego przygotowuje analizę systemową zawierającą opisy funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz procesowe systemu wraz z określeniem jego istotnych warunków i ograniczeń. Analityk swoje prace dokumentuje zgodnie z przyjętymi standardami (notacją). Efektem pracy jest dokumentacja opisująca wymagania klienta, pozwalająca na przygotowanie projektu i rozpoczęcie procesu tworzenia oprogramowania. Powstałe analizy konsultuje z przedstawicielami i zespołami zamawiającego i wykonującego system. W procesie tworzenia oprogramowania reprezentuje klienta wobec projektantów i programistów. Analityk jest odpowiedzialny za prawidłowe zinterpretowanie potrzeb biznesowych oraz ich przełożenie na wymagania funkcjonalne i jakościowe, aby dostarczone rozwiązanie systemowe odpowiadało przedstawionym potrzebom.

Zadania:

 • analizowanie procesów pod kątem automatyzacji i wsparcia przez system teleinformatyczny;
 • zbieranie, analizowanie i dokumentowanie potrzeb klientów i użytkowników w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego;
 • identyfikowanie specyficznych wymagań branży i procesów wspomaganych przez system teleinformatyczny;
 • definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego;
 • analizowanie wymagań systemu teleinformatycznego pod kątem spójności, kompletności i możliwości realizacji;
 • konsultowanie wyników analizy z wykonawcami systemu teleinformatycznego;
 • opracowywanie dokumentacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej systemu teleinformatycznego zgodnie z przyjętym standardem opisu;
 • analizowanie zmian w systemach teleinformatycznych na podstawie zgłoszonych wymagań klienta;
 • zapewnianie wsparcia analitycznego na etapie projektowania, implementacji, testowania oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego;
 • zapewnianie wsparcia technicznego i prowadzenie szkoleń z rozwiązania dla klientów systemu;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Do pracy w zawodzie analityka systemów teleinformatycznych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, na kierunku informatyka, telekomunikacja lub pokrewnego. Do wykonywania zawodu nie są wymagane dodatkowe uprawnienia. Do pracy w zawodzie pożądana jest znajomość metodyki prowadzenia analiz i oceny jakościowej, wiedza i umiejętności z zakresu modelowania systemów i procesów, inżynierii oprogramowania, zarządzania wymaganiami, zarządzania zmianą. Analityk powinien sprawnie posługiwać się komputerem oraz specjalistycznym oprogramowaniem wspierającym tworzenie analiz. Dodatkowym atutem jest znajomość branży, w której analityk systemów teleinformatycznych prowadzi działalność oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w zakresie mowy i pisma oraz czytania dokumentów.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 9800 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (956.48 zł + 147 zł + 240.1 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 8345 zł) oraz zaliczki na podatek 800 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 6895 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 956.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 147 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 240.1 zł
Łączne koszty ZUS 1343.58 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 8345 zł
Zaliczka na podatek 800 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 8456.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 655.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 761.08 zł
Podatek do US 18% 1502.1 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 924.59 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 142.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 232.09 zł
Razem składki ZUS 1298.78 zł
Koszty uzyskania 50% 4087.24 zł
Koszty uzyskania 20% 1634.89 zł
Podstawa opodatkowania 6443.86 zł
Zaliczka na podatek 543.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 633.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 735.7 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 6894.94 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6895 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6895 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8054.91 zł
Podstawa opodatkowania 6443.93 zł
Koszty uzyskania 1610.98 zł
Podatek do US 18% 1159.91 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7576.92 zł
Podstawa opodatkowania 3788.46 zł
Koszty uzyskania 3788.46 zł
Podatek do US 18% 681.92 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
6895 zł * 23% = 1585.85 zł (kwota VAT)
6895 zł + 1585.85 zł = 8480.85 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 6895 zł
Podatek VAT 23 % 1585.85
Kwota brutto 8480.85 zł