Ile zarabia Archiwista?

Archiwista zarabia średnio 1390 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1900zł

Umowa zlecenia

1909.76 zł
1623.82 zł

(student)

Umowa o dzieło

1623.83zł
(prawa autorskie)
1527.47 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1709.7 zł


Opis stanowiska:

Przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.

Zadania:

- nadzorowanie materiałów archiwalnych w państwowych jednostkach organizacyjnych;
- prowadzenie kontroli archiwów zakładowych;
- przeprowadzanie ekspertyz dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji;
- uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych dotyczących archiwizacji dokumentów;
- przeprowadzanie szkoleń personelu kancelaryjno-archiwalnego w państwowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają dokumenty do archiwizacji;
- prowadzenie badań naukowych nad wyodrębnianiem zespołów archiwalnych;
- porządkowanie zespołu archiwalnego: segregowanie archiwów wg serii, systematyzowanie archiwaliów w seriach, porządkowanie wewnętrzne archiwaliów oraz sygnowanie jednostek archiwalnych;
- inwentaryzowanie zespołu archiwalnego: spisywanie uporządkowanych jednostek wg wytycznych obowiązujących w służbie archiwalnej, zgodnie z zasadami i metodami archiwistyki, tworzenie inwentarza archiwalnego sumarycznego i analitycznego;
- opracowywanie inwentarzy, katalogów, skorowidzów, indeksów, sumariuszy i przewodników archiwalnych;
- udostępnianie archiwaliów w celach naukowych, popularyzacyjnych oraz jako dowodów prawnych (odpisy dokumentów, reprodukcje lub wyciągi archiwalne);
- przygotowywanie danych do komputerowego systemu informacji archiwalnej i publikacji wydawnictw źródłowych dla Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1900 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (185.44 zł + 28.5 zł + 46.55 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1528 zł) oraz zaliczki na podatek 102 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1390 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 185.44 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 28.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46.55 zł
Łączne koszty ZUS 260.49 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1528 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1639.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 127.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 147.56 zł
Podatek do US 18% 275.04 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 186.39 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 28.65 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46.79 zł
Razem składki ZUS 261.83 zł
Koszty uzyskania 50% 823.97 zł
Koszty uzyskania 20% 329.59 zł
Podstawa opodatkowania 1299.06 zł
Zaliczka na podatek 109.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 127.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 148.31 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1389.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1390 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1390 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1623.83 zł
Podstawa opodatkowania 1299.06 zł
Koszty uzyskania 324.77 zł
Podatek do US 18% 233.83 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1527.47 zł
Podstawa opodatkowania 763.73 zł
Koszty uzyskania 763.74 zł
Podatek do US 18% 137.47 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1390 zł * 23% = 319.7 zł (kwota VAT)
1390 zł + 319.7 zł = 1709.7 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1390 zł
Podatek VAT 23 % 319.7
Kwota brutto 1709.7 zł