Ile zarabia Archiwista dokumentów elektronicznych?

Archiwista dokumentów elektronicznych zarabia średnio 2500 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3493zł

Umowa zlecenia

3434.83 zł
2920.53 zł

(student)

Umowa o dzieło

2920.56zł
(prawa autorskie)
2747.25 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3075 zł


Opis stanowiska:

Archiwista dokumentów elektronicznych gromadzi, ewidencjonuje, zabezpiecza, brakuje i udostępnia dokumenty cyfrowe. Archiwista dokumentów elektronicznych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy archiwisty dokumentów elektronicznych jest przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów elektronicznych oraz kontrola i zarządzanie zestawionymi logicznie informacjami, powiązanymi z dokumentami elektronicznymi. Praca polega na przejmowaniu dokumentów z dowolnego nośnika i wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego, a także na przejmowaniu dokumentów w systemie dokumentacji elektronicznej na stan archiwum zakładowego. Archiwista dokumentów elektronicznych odpowiednio kwalifikuje i klasyfikuje dokumenty, a następnie zapisuje w strukturze umożliwiającej wyodrębnienie treści dokumentu w dowolnym czasie. Do jego obowiązków należy brakowanie, sortowanie i wyszukiwanie dokumentów elektronicznych w systemie funkcjonującym w danej instytucji, udostępnianie dokumentacji w tym: robienie kwerend, wykonywanie kopii oraz poświadczanie ich. Archiwista dokumentów elektronicznych odpowiedzialny jest za właściwe zabezpieczenie trwałości dokumentacji elektronicznej.

Zadania:

 • przejmowanie w formie elektronicznej, z poszczególnych komórek organizacyjnych, dokumentacji spraw zakończonych;
 • przenoszenie dokumentacji papierowej na nośnik elektroniczny;
 • kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji elektronicznej;
 • obsługiwanie systemu teleinformatycznego pełniącego funkcję archiwum zakładowego oraz urządzeń biurowych;
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z systemu teleinformatycznego oraz prowadzenie ewidencji usuniętych dokumentów elektronicznych;
 • przekazywanie dokumentów elektronicznych do Archiwum Państwowego;
 • udostępnianie archiwaliów w celach naukowych, popularyzacji oraz jako dowodów prawnych;
 • usuwanie dokumentacji z systemu teleinformatycznego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • prowadzenie dokumentacji archiwum;
 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ergonomii oraz ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Do podjęcia pracy w zawodzie archiwisty dokumentów elektronicznych najczęściej wymagane jest wykształcenie średnie ogólne. Pracodawcy zatrudniają na stanowisku archiwisty dokumentów elektronicznych absolwentów kursów kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia. Możliwe jest również przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Pracodawcy powierzają też obowiązki archiwisty dokumentów elektronicznych osobom posiadającym doświadczenie na stanowiskach administracyjno-kancelaryjnych, które przeszły szkolenie praktyczne (przyuczenie) z obsługi systemu teleinformatycznego stanowiącego archiwum zakładowe. W przypadku zabezpieczania dokumentacji tajnej, niejawnej lub poufnej pracownik musi posiadać odpowiednie upoważnienia. Archiwista dokumentów elektronicznych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe oraz producentów systemów teleinformatycznych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3493 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (340.92 zł + 52.4 zł + 85.58 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2903 zł) oraz zaliczki na podatek 243 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2500 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 340.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 52.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 85.58 zł
Łączne koszty ZUS 478.9 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2903 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3014.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 233.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 271.27 zł
Podatek do US 18% 522.54 zł
Kwota netto (na rękę) 2500 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 335.24 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 51.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 84.15 zł
Razem składki ZUS 470.91 zł
Koszty uzyskania 50% 1481.96 zł
Koszty uzyskania 20% 592.78 zł
Podstawa opodatkowania 2336.42 zł
Zaliczka na podatek 197.08 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 229.7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 266.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2500 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2499.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2500 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2500 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2920.56 zł
Podstawa opodatkowania 2336.45 zł
Koszty uzyskania 584.11 zł
Podatek do US 18% 420.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2500 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2747.25 zł
Podstawa opodatkowania 1373.62 zł
Koszty uzyskania 1373.63 zł
Podatek do US 18% 247.25 zł
Kwota netto (na rękę) 2500 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2500 zł * 23% = 575 zł (kwota VAT)
2500 zł + 575 zł = 3075 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2500 zł
Podatek VAT 23 % 575
Kwota brutto 3075 zł