Ile zarabia Asystent do spraw księgowości?

Asystent do spraw księgowości zarabia średnio 2600 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3636zł

Umowa zlecenia

3572.22 zł
3037.35 zł

(student)

Umowa o dzieło

3037.38zł
(prawa autorskie)
2857.14 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3198 zł


Opis stanowiska:

Asystent do spraw księgowości wykonuje proste czynności księgowe wspomagające pracę księgowego. Asystent do spraw księgowości jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy jest wykonywanie podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę wykwalifikowanego księgowego, zgodnie z przepisami prawa rachunkowego i podatkowego oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Asystent do spraw księgowości przyjmuje, gromadzi i segreguje dokumenty pod względem ich rodzaju. Weryfikuje poprawność wystawionych dokumentów. Przygotowuje dowody księgowe do zapłaty oraz wykonuje proste, powtarzalne czynności ujmowania dowodów w księgach rachunkowych. Wprowadza zadekretowane dowody księgowe do systemu finansowo-księgowego. Nanosi numer dowodu księgowego potwierdzający kolejność ujęcia w księgach rachunkowych. Asystent do spraw księgowości sprawdza rozrachunki pod względem zgodności wartości faktury z zapłatą i terminów realizacji oraz wyjaśnia rozbieżności z kontrahentami w zleconym zakresie. Sporządza - przy użyciu programów finansowo-księgowych i arkuszy kalkulacyjnych - raporty, zestawienia oraz wypełnia formularze na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych. Przygotowuje dokumentację niezbędną do prowadzenia korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami w zakresie uzgadniania rozrachunków i innych czynności księgowych.

Zadania:

  • segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju;
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
  • przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych;
  • sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami;
  • wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów;
  • kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących;
  • przygotowywanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami;
  • wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych;
  • archiwizowanie dowodów księgowych;
  • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Osoba wykonująca pracę w zawodzie asystenta do spraw księgowości powinna mieć wykształcenie średnie ekonomiczne. Możliwe jest również zatrudnienie osoby z wykształceniem średnim ogólnym - po odpowiednim przeszkoleniu kierunkowym. Wymagane jest dodatkowe przyuczenie na stanowisku pracy. W przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z kontrahentami zagranicznymi może być wymagana umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu podstawowym ze znajomością słownictwa związanego z finansami. Ze względu na stale zmieniające się przepisy prawa rachunkowego i podatkowego niezbędne jest podnoszenie kompetencji zawodowych w trakcie zatrudnienia. Pracownik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia branżowe oraz inne instytucje specjalizujące się w dziedzinie zagadnień rachunkowo-podatkowych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3636 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (354.87 zł + 54.54 zł + 89.08 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3026 zł) oraz zaliczki na podatek 255 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2600 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 354.87 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 54.54 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 89.08 zł
Łączne koszty ZUS 498.49 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3026 zł
Zaliczka na podatek 255 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3137.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 243.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 282.38 zł
Podatek do US 18% 544.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2600 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 348.65 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 53.58 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 87.52 zł
Razem składki ZUS 489.75 zł
Koszty uzyskania 50% 1541.24 zł
Koszty uzyskania 20% 616.49 zł
Podstawa opodatkowania 2429.88 zł
Zaliczka na podatek 204.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 238.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 277.42 zł
Kwota netto (na rękę) 2600 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2599.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2600 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2600 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3037.38 zł
Podstawa opodatkowania 2429.9 zł
Koszty uzyskania 607.48 zł
Podatek do US 18% 437.38 zł
Kwota netto (na rękę) 2600 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2857.14 zł
Podstawa opodatkowania 1428.57 zł
Koszty uzyskania 1428.57 zł
Podatek do US 18% 257.14 zł
Kwota netto (na rękę) 2600 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2600 zł * 23% = 598 zł (kwota VAT)
2600 zł + 598 zł = 3198 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2600 zł
Podatek VAT 23 % 598
Kwota brutto 3198 zł