Ile zarabia Asystent dyrektora?

Asystent dyrektora zarabia średnio 2087 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2900zł

Umowa zlecenia

2867.39 zł
2438.06 zł

(student)

Umowa o dzieło

2438.09zł
(prawa autorskie)
2293.41 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2567.01 zł


Opis stanowiska:

Asystent dyrektora zapewnia wsparcie dyrektorowi w zakresie zarządzania organizacją. Asystent dyrektora jest zawodem o charakterze biurowym. Jego praca polega na organizowaniu i koordynowaniu spraw związanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem stanowiska dyrektora w organizacji. Zadaniem asystenta jest prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora oraz przygotowywanie dla niego raportów, prezentacji, analiz i zestawień. Asystent organizuje oraz obsługuje spotkania i konferencje, jak również podróże służbowe dyrektora. Zapewnia i koordynuje przepływ informacji, w tym również telefonicznej i mailowej oraz obieg dokumentów. Dba o wygląd biura i urządzeń biurowych. Współpracuje ze wszystkimi działami firmy w celu realizacji swoich zadań i odpowiada za funkcjonowanie zarządzania projektami prowadzonymi w firmie. Może reprezentować dyrektora wobec współpracowników wewnątrz zakładu pracy, jak i wobec kontrahentów zewnętrznych - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Zadania:

  • prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora;
  • przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji, raportów i analiz na potrzeby dyrektora;
  • organizowanie i obsługiwanie spotkań i konferencji;
  • organizowanie podróży służbowych dyrektora;
  • sporządzanie projektów pism i przygotowywanie korespondencji wychodzącej;
  • zapewnianie obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacją;
  • przyjmowanie, segregowanie, rozdzielanie, powielanie i archiwizowanie korespondencji przychodzącej;
  • przyjmowanie i przekierowywanie rozmów oraz przyjmowanie wiadomości telefonicznych;
  • organizowanie pracy biura dyrektora w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze, materiały biurowe, reklamowe oraz sprawności urządzeń biurowych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
Do podjęcia pracy w zawodzie asystenta dyrektora wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe o kierunkach związanych z marketingiem, reklamą lub ekonomią. W zależności od branży może być wymagane wykształcenie kierunkowe zawodowe. Pracodawcy najczęściej wymagają jednak wykształcenia wyższego o kierunkach związanych z prawem, zarządzaniem, marketingiem, reklamą, administracją, ekonomią. Bardzo istotne jest również doświadczenie zawodowe, ponieważ umiejętności wymagane do wykonywania zawodu zdobywa się poprzez przyuczenie na stanowisku pracy. W zależności od przedsiębiorstwa i branży pracodawcy mogą wymagać również znajomości języka obcego, właściwego dla prowadzonej działalności. Wskazane jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B. Asystent dyrektora powinien uczestniczyć w szkoleniach i kursach wewnętrznych, jak i organizowanych przez instytucje szkoleniowe, doskonaląc swoje umiejętności interpersonalne, obsługę programów z pakietu biurowego oraz z zakresu zarządzania, marketingu i reklamy.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2900 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (283.04 zł + 43.5 zł + 71.05 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2391 zł) oraz zaliczki na podatek 190 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2087 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 283.04 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 43.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 71.05 zł
Łączne koszty ZUS 397.59 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2391 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2502.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 193.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 225.22 zł
Podatek do US 18% 430.38 zł
Kwota netto (na rękę) 2087 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 279.86 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 43.01 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 70.25 zł
Razem składki ZUS 393.12 zł
Koszty uzyskania 50% 1237.14 zł
Koszty uzyskania 20% 494.85 zł
Podstawa opodatkowania 1950.45 zł
Zaliczka na podatek 164.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 191.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 222.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2087 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2086.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2087 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2087.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2438.09 zł
Podstawa opodatkowania 1950.47 zł
Koszty uzyskania 487.62 zł
Podatek do US 18% 351.08 zł
Kwota netto (na rękę) 2087.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2293.41 zł
Podstawa opodatkowania 1146.7 zł
Koszty uzyskania 1146.71 zł
Podatek do US 18% 206.41 zł
Kwota netto (na rękę) 2087 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2087 zł * 23% = 480.01 zł (kwota VAT)
2087 zł + 480.01 zł = 2567.01 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2087 zł
Podatek VAT 23 % 480.01
Kwota brutto 2567.01 zł