Ile zarabia Asystent nauczyciela przedszkola?

Asystent nauczyciela przedszkola zarabia średnio 1650 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2273zł

Umowa zlecenia

2266.99 zł
1927.55 zł

(student)

Umowa o dzieło

1927.57zł
(prawa autorskie)
1813.19 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2029.5 zł


Opis stanowiska:

Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Asystent nauczyciela przedszkola jest zawodem o charakterze usługowym. Swoje zadania zawodowe asystent nauczyciela przedszkola wykonuje w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu. Pomaga on dzieciom przy spożywaniu posiłków, a także w sprzątaniu po zajęciach. Czynnie uczestniczy w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni oraz przed i po leżakowaniu. Opiekuje się dziećmi podczas spacerów, wycieczek, zajęć i zabaw na powietrzu. Wspiera dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych. Wspólnie z nauczycielem uczy dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek. Uczestniczy w przygotowywaniu zajęć objętych planem pracy przedszkola i wraz z nauczycielem koordynuje ich właściwą realizację.

Zadania:

  • pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków;
  • pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych;
  • pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się;
  • nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku;
  • wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania;
  • porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych;
  • opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek;
  • organizowanie miejsca pracy z zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż.
Asystent nauczyciela przedszkola powinien posiadać wykształcenie średnie. Pracodawcy zatrudniają także osoby z wykształceniem zawodowym o dowolnym kierunku. Asystent nauczyciela przedszkola powinien ukończyć podstawowe szkolenie z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, metodyki wychowania przedszkolnego i podstaw psychopatologii. Kompetencje zawodowe zdobywa się poprzez przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy pod okiem doświadczonego nauczyciela. Asystent nauczyciela przedszkola powinien również uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych na terenie placówki przedszkolnej oraz poza nią. Nie może być karany.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2273 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (221.84 zł + 34.1 zł + 55.69 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1850 zł) oraz zaliczki na podatek 135 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1650 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 221.84 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 34.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 55.69 zł
Łączne koszty ZUS 311.63 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1850 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1961.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 152.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 176.52 zł
Podatek do US 18% 333 zł
Kwota netto (na rękę) 1650 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 221.26 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 34 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 55.54 zł
Razem składki ZUS 310.8 zł
Koszty uzyskania 50% 978.1 zł
Koszty uzyskania 20% 391.24 zł
Podstawa opodatkowania 1542.04 zł
Zaliczka na podatek 130.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 151.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 176.06 zł
Kwota netto (na rękę) 1650 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1649.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1650 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1650 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1927.57 zł
Podstawa opodatkowania 1542.06 zł
Koszty uzyskania 385.51 zł
Podatek do US 18% 277.57 zł
Kwota netto (na rękę) 1650 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1813.19 zł
Podstawa opodatkowania 906.59 zł
Koszty uzyskania 906.6 zł
Podatek do US 18% 163.19 zł
Kwota netto (na rękę) 1650 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1650 zł * 23% = 379.5 zł (kwota VAT)
1650 zł + 379.5 zł = 2029.5 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1650 zł
Podatek VAT 23 % 379.5
Kwota brutto 2029.5 zł