Ile zarabia Asystent osoby niepełnosprawnej?

Asystent osoby niepełnosprawnej zarabia średnio 1041 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1399zł

Umowa zlecenia

1430.26 zł
1216.11 zł

(student)

Umowa o dzieło

1216.12zł
(prawa autorskie)
1143.96 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1280.43 zł


Opis stanowiska:

Ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zadania:

- współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
- doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
- diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
- pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy;
- planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej;
- włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
- współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1399 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (136.54 zł + 20.99 zł + 34.28 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1096 zł) oraz zaliczki na podatek 57 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1042 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 136.54 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 34.28 zł
Łączne koszty ZUS 191.81 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1096 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1207.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 93.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 108.65 zł
Podatek do US 18% 197.28 zł
Kwota netto (na rękę) 1042 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 139.59 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 21.45 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 35.04 zł
Razem składki ZUS 196.08 zł
Koszty uzyskania 50% 617.09 zł
Koszty uzyskania 20% 246.84 zł
Podstawa opodatkowania 972.89 zł
Zaliczka na podatek 82.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 95.65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 111.08 zł
Kwota netto (na rękę) 1041 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1040.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1041 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1041 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1216.12 zł
Podstawa opodatkowania 972.9 zł
Koszty uzyskania 243.22 zł
Podatek do US 18% 175.12 zł
Kwota netto (na rękę) 1041 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1143.96 zł
Podstawa opodatkowania 571.98 zł
Koszty uzyskania 571.98 zł
Podatek do US 18% 102.96 zł
Kwota netto (na rękę) 1041 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1041 zł * 23% = 239.43 zł (kwota VAT)
1041 zł + 239.43 zł = 1280.43 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1041 zł
Podatek VAT 23 % 239.43
Kwota brutto 1280.43 zł