Ile zarabia Asystent prokuratora?

Asystent prokuratora zarabia średnio 2296 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3200zł

Umowa zlecenia

3154.54 zł
2682.22 zł

(student)

Umowa o dzieło

2682.24zł
(prawa autorskie)
2523.08 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2824.08 zł


Opis stanowiska:

Odpowiada za samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych związanych z prowadzonym i nadzorowanym przez prokuratora postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w tym także przygotowywaniem decyzji kończących prowadzone i nadzorowane postępowanie.

Zadania:

wykonywanie bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
przeprowadzanie w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych, tj.: przesłuchiwanie świadków, zatrzymywanie rzeczy, prowadzenie przeszukania, oględzin i eksperymentów;
zapoznawanie się z aktami sprawy i zwracanie szczególnej uwagi na: sposób realizacji celów postępowania przygotowawczego, szybkość i trafność podejmowania pierwszych czynności po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, sposób dokumentowania ustnych zawiadomień o przestępstwie oraz zasadność wszczynania dochodzeń, prawidłowość przyjętych w dochodzeniu kierunków postępowania, prawidłowość przeprowadzenia i udokumentowania dowodów, szybkość postępowania (zwłaszcza koncentracja czynności), prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi, prawidłowość przeprowadzenia czynności związanych z wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania, realizację uprawnień procesowych uczestników postępowania, sposób weryfikacji zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych, przestrzeganie zasad biurowości, a w szczególności poprawność ułożenia materiałów sprawy, numerację kart i szatę graficzną;
badanie terminowości nadsyłania przez policję lub inne uprawnione organy akt dochodzenia z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania dochodzenia;
badanie poziomu czynności procesowych oraz wydanych w toku dochodzenia zarządzeń i postanowień;
kontrolowanie terminowości sporządzania opinii przez biegłych;
wstępne kontrolowanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń biegłych i innych kosztów postępowania;
sprawdzanie terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń prokuratora przez sekretariat;
sprawdzanie terminowości i prawidłowości czynności sekretariatu w postępowaniach zawieszonych oraz sprawdzanie, czy przyczyny zawieszenia trwają nadal;
sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych;
gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do prowadzenia postępowania przygotowawczego;
sporządzanie projektów decyzji kończących postępowania przygotowawcze;
sporządzanie projektów innych decyzji procesowych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych;
przekazywanie prokuratorowi spostrzeżeń i uwag dotyczących pracy dochodzeniowej i wynikających z nadzoru w formie notatek urzędowych, a następnie wykonywanie czynności wynikających z polecenia prokuratora;
wypełnianie kart statystycznych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3200 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (312.32 zł + 48 zł + 78.4 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2650 zł) oraz zaliczki na podatek 217 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2296 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 312.32 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 48 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 78.4 zł
Łączne koszty ZUS 438.72 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2650 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2761.28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 214 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 248.52 zł
Podatek do US 18% 477 zł
Kwota netto (na rękę) 2296 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 307.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 47.32 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 77.29 zł
Razem składki ZUS 432.49 zł
Koszty uzyskania 50% 1361.03 zł
Koszty uzyskania 20% 544.41 zł
Podstawa opodatkowania 2145.78 zł
Zaliczka na podatek 181.08 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 210.96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 244.98 zł
Kwota netto (na rękę) 2296 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2295.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2296 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2296 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2682.24 zł
Podstawa opodatkowania 2145.79 zł
Koszty uzyskania 536.45 zł
Podatek do US 18% 386.24 zł
Kwota netto (na rękę) 2296 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2523.08 zł
Podstawa opodatkowania 1261.54 zł
Koszty uzyskania 1261.54 zł
Podatek do US 18% 227.08 zł
Kwota netto (na rękę) 2296 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2296 zł * 23% = 528.08 zł (kwota VAT)
2296 zł + 528.08 zł = 2824.08 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2296 zł
Podatek VAT 23 % 528.08
Kwota brutto 2824.08 zł