Ile zarabia Bioinżynier?

Bioinżynier zarabia średnio 763 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1000zł

Umowa zlecenia

1048.31 zł
891.35 zł

(student)

Umowa o dzieło

891.36zł
(prawa autorskie)
838.46 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

938.49 zł


Opis stanowiska:

Prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe związane z wykorzystywaniem systemów biologicznych w produkcji przemysłowej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i rolnictwie;
projektuje i nadzoruje procesy biotechnologiczne oraz rozwiązuje techniczne i ekonomiczne problemy tych procesów.

Zadania:

prowadzenie badań w celu uzyskania nowych informacji, testowania hipotez i rozwiązywania problemów dotyczących wykorzystywania organizmów żywych lub ich składników (drobnoustrojów, kultur komórkowych roślinnych i zwierzęcych, białek, enzymów, DNA, RNA) w procesach biosyntezy, biotransformacji, bioutylizacji, modyfikacji genetycznej, a także dotyczących wyodrębniania i modyfikacji otrzymywanych bioproduktów;
projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów;
pozyskiwanie, zabezpieczanie i przechowywanie materiału biologicznego do prowadzonych badań i eksperymentów;
udział w pracach nad rozwojem diagnostyki genetycznej i terapii genowej;
projektowanie, przy wykorzystaniu podstaw biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, uzyskiwania odpowiednich organizmów żywych o właściwościach korzystnych dla gospodarki i zdrowia człowieka, a także odpowiednich, korzystnych bioproduktów;
opracowywanie nowych lub modyfikowanie istniejących biotechnologii stosowanych do wytwarzania różnych produktów, m.in.: leków, szczepionek, produktów spożywczych i paszowych, kosmetyków i detergentów, nawozów biologicznych, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji, biopaliw, a także mających zastosowanie w ochronie środowiska do biologicznego oczyszczania wody i ścieków oraz utylizacji odpadów komunalnych;
prowadzenie badań oraz wdrożeń dotyczących optymalizacji procesów biotechnologicznych w celu poprawy wskaźników technicznych, ekonomicznych i ekologicznych;
prowadzenie i nadzorowanie procesów biotechnologicznych obejmujące: kontrolowanie i utrzymywanie optymalnych warunków przebiegu procesu technologicznego, obsługę bioreaktorów, izolację produktu, jego modyfikację i oczyszczanie, kontrolę jakości oraz nadzór nad aparaturą;
opracowywanie instrukcji i ekspertyz dotyczących metod, procesów i produktów biotechnologicznych;
uczestniczenie w projektowaniu nowej aparatury do prowadzenia procesów biotechnologicznych, nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych;
-opracowywanie artykułów i raportów naukowych;
prezentowanie wyników badań, wniosków i nowych osiągnięć z dziedziny biotechnologii podczas konferencji.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (97.6 zł + 15 zł + 24.5 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 752 zł) oraz zaliczki na podatek 22 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 763 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 97.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.5 zł
Łączne koszty ZUS 137.1 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 752 zł
Zaliczka na podatek 22 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 862.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 66.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 77.66 zł
Podatek do US 18% 135.36 zł
Kwota netto (na rękę) 763 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 102.32 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.72 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 25.68 zł
Razem składki ZUS 143.72 zł
Koszty uzyskania 50% 452.3 zł
Koszty uzyskania 20% 180.92 zł
Podstawa opodatkowania 713.08 zł
Zaliczka na podatek 60.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 70.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 81.41 zł
Kwota netto (na rękę) 763 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 763 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 763 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 763 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 891.36 zł
Podstawa opodatkowania 713.09 zł
Koszty uzyskania 178.27 zł
Podatek do US 18% 128.36 zł
Kwota netto (na rękę) 763 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 838.46 zł
Podstawa opodatkowania 419.23 zł
Koszty uzyskania 419.23 zł
Podatek do US 18% 75.46 zł
Kwota netto (na rękę) 763 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
763 zł * 23% = 175.49 zł (kwota VAT)
763 zł + 175.49 zł = 938.49 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 763 zł
Podatek VAT 23 % 175.49
Kwota brutto 938.49 zł