Ile zarabia Dealer aktywów finansowych?

Dealer aktywów finansowych zarabia średnio 9334 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

13300zł

Umowa zlecenia

12824.27 zł
10904.1 zł

(student)

Umowa o dzieło

10904.21zł
(prawa autorskie)
10257.14 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

11480.82 zł


Opis stanowiska:

W imieniu i na rzecz własnego banku lub instytucji finansowej zawiera transakcje na rynku finansowym z bankami centralnymi, komercyjnymi, inwestycyjnymi, instytucjami finansowymi i innymi klientami; zarządza aktywami i pasywami oraz płynnością finansową banku lub instytucji finansowej, w celu zwiększenia dochodu lub w przypadku banku centralnego - realizacji polityki pieniężnej.

Zadania:

przeprowadzanie operacji rynku pieniężnego, tj. przyjmowanie i rozmieszczanie środków w formie depozytów, zawieranie transakcji swap, forward against forward, FRA, dokonywanie operacji typu repo i reverse repo itp., w celu maksymalizacji dochodu oraz zabezpieczenia się przed ryzykiem niekorzystnej zmiany stóp procentowych;
przeprowadzanie operacji w papierach wartościowych i pochodnych;
przeprowadzanie operacji walutowych (arbitrażowych), tj. kupno/sprzedaż walut (z dostawą natychmiastową oraz terminowych), w celu utrzymania właściwej struktury walutowej i uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu operacji spekulacyjnych;
przeprowadzanie operacji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, takich jak: opcje, futures, transakcje terminowe;
analizowanie i prognozowanie zmian na rynkach finansowych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 13300 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (1298.08 zł + 199.5 zł + 325.85 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 11365 zł) oraz zaliczki na podatek 1110 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 9334 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1298.08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 199.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 325.85 zł
Łączne koszty ZUS 1823.43 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 11365 zł
Zaliczka na podatek 1110 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 11476.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 889.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1032.89 zł
Podatek do US 18% 2045.7 zł
Kwota netto (na rękę) 9334 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1251.65 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 192.36 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 314.19 zł
Razem składki ZUS 1758.2 zł
Koszty uzyskania 50% 5533.04 zł
Koszty uzyskania 20% 2213.21 zł
Podstawa opodatkowania 8723.28 zł
Zaliczka na podatek 735.92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 857.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 995.95 zł
Kwota netto (na rękę) 9334 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 9333.91 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9334 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9334 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 10904.21 zł
Podstawa opodatkowania 8723.37 zł
Koszty uzyskania 2180.84 zł
Podatek do US 18% 1570.21 zł
Kwota netto (na rękę) 9334 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10257.14 zł
Podstawa opodatkowania 5128.57 zł
Koszty uzyskania 5128.57 zł
Podatek do US 18% 923.14 zł
Kwota netto (na rękę) 9334 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
9334 zł * 23% = 2146.82 zł (kwota VAT)
9334 zł + 2146.82 zł = 11480.82 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 9334 zł
Podatek VAT 23 % 2146.82
Kwota brutto 11480.82 zł