Ile zarabia Doradca emerytalny?

Doradca emerytalny zarabia średnio 2783 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3899zł

Umowa zlecenia

3823.65 zł
3251.14 zł

(student)

Umowa o dzieło

3251.17zł
(prawa autorskie)
3058.24 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3423.09 zł


Opis stanowiska:

Doradca emerytalny sporządza plan emerytalny na podstawie analizy potrzeb i sytuacji klienta i przedstawia mu rekomendacje. Doradca emerytalny jest zawodem o charakterze analitycznym. Celem pracy doradcy jest analiza potrzeb klienta, sporządzenie dla niego rekomendacji w zakresie odpowiedniego poziomu emerytury oraz sprzedaż planu emerytalnego w zakresie osobistej specjalizacji. Zakres pracy doradcy emerytalnego obejmuje: analizę indywidualnej sytuacji, celów finansowych i możliwości finansowych klienta oraz przygotowanie indywidualnej oferty produktów emerytalnych. Doradca rekomenduje produkty finansowe oferowane na rynku przez instytucje finansowe, łącznie z produktami finansowymi posiadanymi we własnym „portfelu”. Rekomendacje doradcy zawierają wyjaśnienie istoty prezentowanych produktów emerytalnych. Doradcy emerytalny świadcząc swoje usługi utrzymuje bezpośredni kontakt z klientem w celu monitorowania i ewentualnego korygowania planu emerytalnego. Obowiązkiem doradcy emerytalnego jest działanie na rzecz klienta w ramach przepisów prawa, zgodnie z zasadami poufności i etyki. Doradca emerytalny może specjalizować się w wybranym obszarze rynku finansowego, pośrednicząc w sprzedaży produktów emerytalnych w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych.

Zadania:

 • opracowywanie i aktualizowanie bazy danych odnoszących się do rynku finansowego, w szczególności inwestycji kapitałowych i ubezpieczeń;
 • tworzenie bazy klientów;
 • organizowanie spotkań z klientami;
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości finansowych klienta;
 • przygotowywanie indywidualnej oferty emerytalnej;
 • przedstawianie oferty produktów emerytalnych klientowi;
 • sprzedawanie i podpisywanie umów przystąpienia do produktów emerytalnych klientowi;
 • archiwizowanie danych klienta;
 • posprzedażowe obsługiwanie i monitorowanie sprzedanych produktów;
 • pobieranie zleceń od klientów;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Do wykonywania zawodu doradcy emerytalnego wskazane jest posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego stopnia. Preferowane jest też posiadanie doświadczenia w pracy w instytucjach rynku finansowego. Kandydat do pracy w zawodzie doradcy emerytalnego powinien posiadać wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii, rynków finansowych, obowiązujących przepisów prawa, ogólną wiedzę matematyczną i analityczną (w tym w zakresie inżynierii finansowej). Doradca emerytalny powinien być świadomy odpowiedzialności związanej z jakością oferowanych przez siebie usług, powinien systematycznie doskonalić swoje kompetencje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego. Przygotowanie do zawodu doradcy emerytalnego można uzyskać, kształcąc się na specjalistycznych kursach zawodowych, których ukończenie powinno być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, wydawanymi przez niezależne instytucje. W przypadku gdy doradca również sprzedaje produkty emerytalno-ubezpieczeniowe, powinien posiadać licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3899 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (380.54 zł + 58.49 zł + 95.53 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3253 zł) oraz zaliczki na podatek 278 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2784 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 380.54 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 58.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 95.53 zł
Łączne koszty ZUS 534.56 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3253 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3364.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 260.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 302.8 zł
Podatek do US 18% 585.54 zł
Kwota netto (na rękę) 2784 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 373.19 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 57.35 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 93.68 zł
Razem składki ZUS 524.22 zł
Koszty uzyskania 50% 1649.72 zł
Koszty uzyskania 20% 659.89 zł
Podstawa opodatkowania 2600.91 zł
Zaliczka na podatek 219.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 255.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 296.95 zł
Kwota netto (na rękę) 2783 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2782.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2783 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2783 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3251.17 zł
Podstawa opodatkowania 2600.94 zł
Koszty uzyskania 650.23 zł
Podatek do US 18% 468.17 zł
Kwota netto (na rękę) 2783 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3058.24 zł
Podstawa opodatkowania 1529.12 zł
Koszty uzyskania 1529.12 zł
Podatek do US 18% 275.24 zł
Kwota netto (na rękę) 2783 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2783 zł * 23% = 640.09 zł (kwota VAT)
2783 zł + 640.09 zł = 3423.09 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2783 zł
Podatek VAT 23 % 640.09
Kwota brutto 3423.09 zł