Ile zarabia Fakturzystka?

Fakturzystka zarabia średnio 1251 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1700zł

Umowa zlecenia

1718.79 zł
1461.43 zł

(student)

Umowa o dzieło

1461.45zł
(prawa autorskie)
1374.73 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1538.73 zł


Opis stanowiska:

Fakturzystka wystawia i archiwizuje dokumenty związane ze sprzedażą. Fakturzystka jest zawodem o charakterze biurowym. W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa fakturzystka pracuje w dziale księgowości lub samodzielnej komórce podległej bezpośrednio kierownikowi jednostki. Do głównych zadań fakturzystki należy wystawianie faktur sprzedaży, weryfikowanie i akceptowanie not korygujących, a także sprawdzanie poprawności faktur i korygowanie ich. Fakturzystka wprowadza dane do systemu komputerowego, generuje fakturę, sprawdza jej poprawność i drukuje lub wysyła drogą elektroniczną do kontrahenta. W przypadku stwierdzenia błędów w wystawionej fakturze sporządza fakturę korygującą. Fakturzystka jest odpowiedzialna za prawidłową archiwizację dokumentów, przygotowywanie raportów i rejestrów sprzedaży. Fakturzystka stosuje przepisy księgowe oraz podatkowe w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące obiegu tych dokumentów w przedsiębiorstwie.

Zadania:

  • prowadzenie rejestru kontrahentów;
  • wystawianie faktur sprzedaży;
  • wystawianie faktur korygujących;
  • weryfikowanie i akceptowanie not korygujących;
  • archiwizowanie kopii dokumentów sprzedaży;
  • sporządzanie rejestrów sprzedaży;
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Osoba wykonująca zawód fakturzystki powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku handlowym. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub ogólnym, które są przyuczane na stanowisku pracy i zdobywają doświadczenie w trakcie pracy. Mogą również uzupełniać kwalifikacje poprzez ukończenie kursów i szkoleń branżowych z zakresu wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz obsługi programów do fakturowania. Szkolenia organizują pracodawcy, firmy oferujące specjalistyczne oprogramowanie, organizacje branży ekonomicznej i komercyjne ośrodki szkoleniowe. Pożądana jest umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania obejmującego programy księgowe i arkusze kalkulacyjne oraz znajomość zasad fakturowania. Fakturzystka powinna systematycznie aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, śledzić bieżące zmiany przepisów, na podstawie, których wykonuje zadania zawodowe.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1700 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (165.92 zł + 25.5 zł + 41.65 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1356 zł) oraz zaliczki na podatek 84 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1251 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.65 zł
Łączne koszty ZUS 233.07 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1356 zł
Zaliczka na podatek 84 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1466.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 132.02 zł
Podatek do US 18% 244.08 zł
Kwota netto (na rękę) 1251 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 167.75 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.78 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 42.11 zł
Razem składki ZUS 235.64 zł
Koszty uzyskania 50% 741.58 zł
Koszty uzyskania 20% 296.63 zł
Podstawa opodatkowania 1169.14 zł
Zaliczka na podatek 98.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 114.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 133.48 zł
Kwota netto (na rękę) 1251 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1250.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1251.01 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1251 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1461.45 zł
Podstawa opodatkowania 1169.16 zł
Koszty uzyskania 292.29 zł
Podatek do US 18% 210.45 zł
Kwota netto (na rękę) 1251 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1374.73 zł
Podstawa opodatkowania 687.36 zł
Koszty uzyskania 687.37 zł
Podatek do US 18% 123.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1251.01 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1251 zł * 23% = 287.73 zł (kwota VAT)
1251 zł + 287.73 zł = 1538.73 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1251 zł
Podatek VAT 23 % 287.73
Kwota brutto 1538.73 zł