Ile zarabia Funkcjonariusz straży granicznej?

Funkcjonariusz straży granicznej zarabia średnio 2018 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2801zł

Umowa zlecenia

2772.59 zł
2357.45 zł

(student)

Umowa o dzieło

2357.48zł
(prawa autorskie)
2217.58 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2482.14 zł


Opis stanowiska:

Ochrania granicę państwa na lądzie, morzu i w powietrzu, kontroluje ruch graniczny, rozpoznaje i wykrywa przestępstwa i wykroczenia w zakresie określonym ustawą o ochronie granicy państwa.

Zadania:

- organizowanie i przeprowadzanie kontroli ruchu granicznego;
- wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym ustawą o ochronie granicy państwowej oraz innymi ustawami;
- zapewnianie porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości straży granicznej - także w strefie nadgranicznej;
- osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji kartograficznej;
- ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
- wykonywanie postanowień umów międzynarodowych o stosunkach prawnych na granicy państwowej;
- gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym;
- nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;
- ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej;
- zapobieganie transportowaniu bez wymaganego zezwolenia przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych;
- zapobieganie przemieszczaniu bez wymaganego zezwolenia przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;
- wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2801 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (273.38 zł + 42.02 zł + 68.62 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2306 zł) oraz zaliczki na podatek 181 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2018 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 273.38 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 42.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 68.62 zł
Łączne koszty ZUS 384.02 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2306 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2416.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 187.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 217.53 zł
Podatek do US 18% 415.08 zł
Kwota netto (na rękę) 2018 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 270.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 41.59 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 67.93 zł
Razem składki ZUS 380.12 zł
Koszty uzyskania 50% 1196.24 zł
Koszty uzyskania 20% 478.49 zł
Podstawa opodatkowania 1885.96 zł
Zaliczka na podatek 159.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 185.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 215.32 zł
Kwota netto (na rękę) 2018 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2017.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2018 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2018 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2357.48 zł
Podstawa opodatkowania 1885.98 zł
Koszty uzyskania 471.5 zł
Podatek do US 18% 339.48 zł
Kwota netto (na rękę) 2018 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2217.58 zł
Podstawa opodatkowania 1108.79 zł
Koszty uzyskania 1108.79 zł
Podatek do US 18% 199.58 zł
Kwota netto (na rękę) 2018 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2018 zł * 23% = 464.14 zł (kwota VAT)
2018 zł + 464.14 zł = 2482.14 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2018 zł
Podatek VAT 23 % 464.14
Kwota brutto 2482.14 zł