Ile zarabia Gleboznawca?

Gleboznawca zarabia średnio 902 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1199zł

Umowa zlecenia

1239.29 zł
1053.73 zł

(student)

Umowa o dzieło

1053.74zł
(prawa autorskie)
991.21 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1109.46 zł


Opis stanowiska:

Prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne, mające na celu poznanie genezy, właściwości i przydatności rolniczej gleb oraz organizuje i nadzoruje wszelkie prace związane z ochroną ilości i jakości gleb oraz ich racjonalnym zagospodarowaniem na potrzeby gospodarki narodowej.

Zadania:

- prowadzenie, badań mających na celu wyjaśnienie genezy gleb oraz wpływu poszczególnych czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy glebotwórcze;
- klasyfikacja przyrodnicza gleb obejmująca określanie typu, podtypu, rodzaju, gatunku i odmiany;
- badanie składu chemicznego gleb niezanieczyszczonych oraz gleb zdegradowanych chemicznie, wraz z określaniem stopnia ich degradacji;
- badanie właściwości fizycznych, wodnych, fizykochemicznych, chemicznych i sorpcyjnych gleb, wraz z określaniem zmian wywołanych gospodarczą działalnością człowieka;
- badanie potrzeb nawożenia i wapnowania gleb, obejmujące określanie ich kwasowości oraz zawartości przyswajalnych przez rośliny form fosforu, potasu i magnezu, a w niektórych przypadkach mikroelementów;
- określanie przydatności rolniczej gleb, na konkretnym badanym obszarze, poprzez ustalanie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej;
- wykonywanie map klasyfikacyjnych, glebowo-rolniczych i innych tematycznych map glebowych w różnych skalach;
- opracowywanie projektów ochrony gleb oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych;
- opracowywanie projektów racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych na obszarach wiejskich na potrzeby gospodarki narodowej.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1199 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (117.02 zł + 17.99 zł + 29.38 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 923 zł) oraz zaliczki na podatek 40 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 902 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 117.02 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 29.38 zł
Łączne koszty ZUS 164.39 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 923 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1034.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 80.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 93.11 zł
Podatek do US 18% 166.14 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 120.95 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 18.59 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 30.36 zł
Razem składki ZUS 169.9 zł
Koszty uzyskania 50% 534.7 zł
Koszty uzyskania 20% 213.88 zł
Podstawa opodatkowania 842.98 zł
Zaliczka na podatek 71.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 82.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 96.25 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 901.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 902 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 902 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1053.74 zł
Podstawa opodatkowania 842.99 zł
Koszty uzyskania 210.75 zł
Podatek do US 18% 151.74 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 991.21 zł
Podstawa opodatkowania 495.6 zł
Koszty uzyskania 495.61 zł
Podatek do US 18% 89.21 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
902 zł * 23% = 207.46 zł (kwota VAT)
902 zł + 207.46 zł = 1109.46 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 902 zł
Podatek VAT 23 % 207.46
Kwota brutto 1109.46 zł