Ile zarabia Główny księgowy?

Główny księgowy zarabia średnio 3620 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5100zł

Umowa zlecenia

4973.63 zł
4228.93 zł

(student)

Umowa o dzieło

4228.97zł
(prawa autorskie)
3978.02 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4452.6 zł


Opis stanowiska:

Główny księgowy planuje, koordynuje i nadzoruje prowadzenie rachunkowości organizacji. Główny księgowy nadzoruje całość zagadnień finansowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w jednostkach sektora finansów publicznych, w bankach, w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, w jednostkach zajmujących się ubezpieczeniami. Organizuje, koordynuje i kontroluje prace komórek finansowo-księgowych. Odpowiada za zgodność dokumentacji księgowej, procedur księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych i raportów o sytuacji finansowej z ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi. Sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz inne sprawozdania zewnętrzne i wewnętrzne. Zarządza zobowiązaniami i należnościami w jednostce. Dokonuje oceny sytuacji finansowej. Współpracuje z kierownictwem, wykonując czynności wspomagające zarządzanie jednostką. Współpracuje z organami podatkowymi, instytucjami finansowymi i innymi interesariuszami.

Zadania:

 • organizowanie własnego stanowiska pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska;
 • prowadzenie rachunkowości organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • organizowanie i kontrolowanie rachunkowości;
 • ocenianie sytuacji finansowej;
 • opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności jednostki;
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową;
 • kontrolowanie wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystywania zasobów finansowych;
 • kontrolowanie i weryfikowanie prawidłowej kwalifikacji operacji gospodarczych;
 • nadzorowanie prawidłowości rozliczeń z budżetem i ZUS;
 • nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności;
 • sporządzanie i analizowanie sprawozdań finansowych oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki);
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania.
Do pracy w zawodzie głównego księgowego wymagane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse, rachunkowość lub wyższe zawodowe pierwszego stopnia, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia w zakresie administracji i zarządzania, a także branżowe uprawnienia i licencje. Wymagana jest bardzo dobra znajomość polskich przepisów, m.in. Ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego. Główny księgowy powinien biegle posługiwać się zintegrowanymi pakietami oprogramowania księgowo-finansowego. Od ubiegającego się o stanowisko głównego księgowego pracodawcy najczęściej wymagają co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy w finansach i księgowości, w tym dwu-, trzyletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Ze względu na charakter i złożoność pracy, dodatkowym atutem są polskie lub międzynarodowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów oraz posiadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5100 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (497.76 zł + 76.5 zł + 124.95 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4290 zł) oraz zaliczki na podatek 385 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3620 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 497.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 124.95 zł
Łączne koszty ZUS 699.21 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4290 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4400.79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 341.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 396.07 zł
Podatek do US 18% 772.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 485.43 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 74.6 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 121.85 zł
Razem składki ZUS 681.88 zł
Koszty uzyskania 50% 2145.88 zł
Koszty uzyskania 20% 858.35 zł
Podstawa opodatkowania 3383.14 zł
Zaliczka na podatek 285.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 332.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 386.26 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3619.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3620 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3620 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4228.97 zł
Podstawa opodatkowania 3383.18 zł
Koszty uzyskania 845.79 zł
Podatek do US 18% 608.97 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3978.02 zł
Podstawa opodatkowania 1989.01 zł
Koszty uzyskania 1989.01 zł
Podatek do US 18% 358.02 zł
Kwota netto (na rękę) 3620 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3620 zł * 23% = 832.6 zł (kwota VAT)
3620 zł + 832.6 zł = 4452.6 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3620 zł
Podatek VAT 23 % 832.6
Kwota brutto 4452.6 zł