Ile zarabia Higienistka szkolna?

Higienistka szkolna zarabia średnio 1251 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1700zł

Umowa zlecenia

1718.79 zł
1461.43 zł

(student)

Umowa o dzieło

1461.45zł
(prawa autorskie)
1374.73 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1538.73 zł


Opis stanowiska:

Nadzoruje stan sanitarny placówek nauczania i wychowania (szkół, przedszkoli, internatów, poradni medycyny szkolnej), stan zdrowia i rozwoju uczniów oraz oświatę zdrowotną w szkolnictwie.

Zadania:

ـ zbieranie informacji dotyczących stanu zdrowia i rozwoju uczniów (wywiady z rodzicami, rozmowy z dziećmi);
ـ ustalanie z kierownictwem placówki oświatowej wymogów dotyczących jej stanu sanitarnego (utrzymania czystości i porządku), nadzorowanie żywienia pod względem higienicznym oraz wartościowym - w szkole, internacie, na koloniach i obozach;
ـ wykonywanie badań i pomiarów wysokości oraz ciężaru ciała, obwodu klatki piersiowej, siły mięśni, pojemności płuc, grubości tkanki tłuszczowej, tętna, temperatury i ciśnienia krwi, w celu wczesnego wykrycia odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju dzieci;
ـ udział w wykonywaniu powszechnych badań przesiewowych (badanie ostrości wzroku, widzenia barwnego, słuchu, mowy, układu kostnego, postawy - przy zastosowaniu testu przesiewowego);
ـ nadzorowanie przestrzegania zasad higieny przez cały personel zatrudniony w placówce oświatowej;
ـ udział w orzekaniu o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych (dojrzałość szkolna), o warunkach zdrowotnych do dalszego kształcenia i wyboru zawodu, udziale w lekcjach wf i zajęciach sportowych;
ـ udział w kwalifikowaniu dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie, obozy, turnusy zdrowotne);
ـ wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzenie dokumentacji szczepień, przechowywanie szczepionek;
ـ wykonywanie na zlecenie lekarza wstrzyknięć podskórnych, domięśniowych i śródskórnych;
ـ przygotowywanie zapotrzebowania na leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej;
ـ udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach na terenie swej pracy;
ścisła współpraca z kierownictwem szkoły, wychowawcami i radą pedagogiczną w zakresie wychowania zdrowotnego w środowisku nauczania i wychowania;
prowadzenie dokumentacji (karty zdrowia, druki skierowań do lekarza specjalisty, książka zabiegów, arkusze wypadkowe itp.);
nadzorowanie i przeprowadzenie akcji dezynfekcyjnych na terenie placówki oświatowej, spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych, wszawicy itp.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1700 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (165.92 zł + 25.5 zł + 41.65 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1356 zł) oraz zaliczki na podatek 84 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1251 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.65 zł
Łączne koszty ZUS 233.07 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1356 zł
Zaliczka na podatek 84 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1466.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 132.02 zł
Podatek do US 18% 244.08 zł
Kwota netto (na rękę) 1251 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 167.75 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.78 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 42.11 zł
Razem składki ZUS 235.64 zł
Koszty uzyskania 50% 741.58 zł
Koszty uzyskania 20% 296.63 zł
Podstawa opodatkowania 1169.14 zł
Zaliczka na podatek 98.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 114.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 133.48 zł
Kwota netto (na rękę) 1251 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1250.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1251.01 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1251 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1461.45 zł
Podstawa opodatkowania 1169.16 zł
Koszty uzyskania 292.29 zł
Podatek do US 18% 210.45 zł
Kwota netto (na rękę) 1251 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1374.73 zł
Podstawa opodatkowania 687.36 zł
Koszty uzyskania 687.37 zł
Podatek do US 18% 123.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1251.01 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1251 zł * 23% = 287.73 zł (kwota VAT)
1251 zł + 287.73 zł = 1538.73 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1251 zł
Podatek VAT 23 % 287.73
Kwota brutto 1538.73 zł