Ile zarabia Hydraulik?

Hydraulik zarabia średnio 1739 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2400zł

Umowa zlecenia

2389.26 zł
2031.52 zł

(student)

Umowa o dzieło

2031.54zł
(prawa autorskie)
1910.99 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2138.97 zł


Opis stanowiska:

Hydraulik wykonuje prace montażowe i remontowe instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych. Hydraulik jest zawodem o charakterze usługowym. Praca hydraulika polega na wykonywaniu instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru technicznego, wykonywaniu prób szczelności, regulacji i płukaniu instalacji. Hydraulik wykonuje zarówno prace przygotowawcze (bruzdy, otwory w murach), jak i prace związane z łączeniem rur stalowych, miedzianych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych. Ponadto zajmuje się montażem przyborów sanitarnych, urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń grzewczych, wykonywaniem izolacji antykorozyjnych, termicznych i przeciwwilgociowych. Hydraulik usuwa awarie, wykonuje naprawy planowane oraz modernizację i konserwację instalacji, a także sporządza zapotrzebowanie materiałowe dla wykonywanych i remontowanych instalacji. Wszystkie prace hydraulik musi wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sanitarnych.

Zadania:

  • wykonywanie prac budowlanych towarzyszących montażowi instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • montowanie urządzeń i zbiorników ciśnieniowych;
  • montowanie urządzeń i aparatów grzewczych;
  • montowanie przyborów sanitarnych i wyposażenia instalacji kanalizacyjnych;
  • montowanie przewodów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • przygotowywanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych do odbiorów technicznych;
  • wykonywanie napraw i prac remontowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • montowanie aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • regulowanie parametrów pracy instalacji grzewczych i ciepłej wody;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Osoba wykonująca zawód hydraulika powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie np. 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Pracodawcy chętnie również zatrudniają absolwentów technikum kształcącego w zawodzie 311209 Technik urządzeń sanitarnych. Możliwe jest również uzyskanie kompetencji zawodowych właściwych dla zawodu hydraulik na drodze pozaformalnej przez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy, staże lub zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Hydraulik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Hydraulik powinien posiadać dodatkowe uprawnienia, między innymi: uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie 2 grupy, uprawnienia do lutowania, do spawania, do obsługi urządzeń ciśnieniowych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2400 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (234.24 zł + 36 zł + 58.8 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1960 zł) oraz zaliczki na podatek 146 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1739 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 234.24 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 36 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58.8 zł
Łączne koszty ZUS 329.04 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1960 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2070.96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 160.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 186.39 zł
Podatek do US 18% 352.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1739 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 233.19 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 35.84 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58.54 zł
Razem składki ZUS 327.57 zł
Koszty uzyskania 50% 1030.85 zł
Koszty uzyskania 20% 412.34 zł
Podstawa opodatkowania 1625.22 zł
Zaliczka na podatek 137.04 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 159.78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 185.55 zł
Kwota netto (na rękę) 1739 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1738.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1739 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1739 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2031.54 zł
Podstawa opodatkowania 1625.23 zł
Koszty uzyskania 406.31 zł
Podatek do US 18% 292.54 zł
Kwota netto (na rękę) 1739 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1910.99 zł
Podstawa opodatkowania 955.49 zł
Koszty uzyskania 955.5 zł
Podatek do US 18% 171.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1739 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1739 zł * 23% = 399.97 zł (kwota VAT)
1739 zł + 399.97 zł = 2138.97 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1739 zł
Podatek VAT 23 % 399.97
Kwota brutto 2138.97 zł