Ile zarabia Inspektor budowy dróg?

Inspektor budowy dróg zarabia średnio 833 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1100zł

Umowa zlecenia

1144.48 zł
973.12 zł

(student)

Umowa o dzieło

973.13zł
(prawa autorskie)
915.38 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1024.59 zł


Opis stanowiska:

Nadzoruje przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów dróg z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, spełniania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w drogowych projektach budowlanych; dba o zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami.

Zadania:

nadzorowanie przestrzegania zgodności planów budowy dróg z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;sprawdzanie spełnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowy dróg;
kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz wiedzą techniczną;
kontrolowanie właściwego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie drogowym;
żądanie od uczestników procesu budowy drogi: inwestora, właściciela lub zarządu drogi, a także producenta drogowych materiałów budowlanych, informacji i udostępnienia dokumentów dotyczących prowadzenia robót, przekazania drogi do użytkowania, utrzymania i użytkowania drogi;
w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów lub robót drogowych, a także stanu technicznego drogi, żądanie od uczestników procesu budowlanego dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;
w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania ich na koszt osób fizycznych lub prawnych;
doradzanie wykonawcom drogi w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa;
przeprowadzanie inspekcji w czasie budowy drogi pod kątem zgodności wykonawstwa z prawem budowlanym, przepisami bezpieczeństwa, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami bezpieczeństwa;
przeprowadzanie inspekcji istniejących dróg celem stwierdzenia, czy ich stan lub niewłaściwa konserwacja nie stwarza zagrożeń dla ludzi.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1100 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (107.36 zł + 16.5 zł + 26.95 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 838 zł) oraz zaliczki na podatek 31 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 833 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 107.36 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 26.95 zł
Łączne koszty ZUS 150.81 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 838 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 949.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 73.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 85.43 zł
Podatek do US 18% 150.84 zł
Kwota netto (na rękę) 833 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 111.7 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.17 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 28.04 zł
Razem składki ZUS 156.91 zł
Koszty uzyskania 50% 493.79 zł
Koszty uzyskania 20% 197.51 zł
Podstawa opodatkowania 778.5 zł
Zaliczka na podatek 65.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 76.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 88.88 zł
Kwota netto (na rękę) 833 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 832.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 833 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 833 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 973.13 zł
Podstawa opodatkowania 778.5 zł
Koszty uzyskania 194.63 zł
Podatek do US 18% 140.13 zł
Kwota netto (na rękę) 833 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 915.38 zł
Podstawa opodatkowania 457.69 zł
Koszty uzyskania 457.69 zł
Podatek do US 18% 82.38 zł
Kwota netto (na rękę) 833 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
833 zł * 23% = 191.59 zł (kwota VAT)
833 zł + 191.59 zł = 1024.59 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 833 zł
Podatek VAT 23 % 191.59
Kwota brutto 1024.59 zł