Ile zarabia Inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego zarabia średnio 3689 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5199zł

Umowa zlecenia

5068.43 zł
4309.54 zł

(student)

Umowa o dzieło

4309.58zł
(prawa autorskie)
4053.85 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4537.47 zł


Opis stanowiska:

Inspektor nadzoru budowlanego nadzoruje i kontroluje procesy budowy, rozbiórki, użytkowania obiektów oraz sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Inspektor nadzoru budowlanego nadzoruje i kontroluje zgodność przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną. Kontroluje prawidłowość stosowania na budowie wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania. Kontroluje posiadanie właściwych uprawnień budowlanych oraz prawidłowe pełnienie obowiązków przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nadzoruje i kontroluje użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymanie ich w prawidłowym stanie technicznym. Prowadzi postępowania w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, obiektów użytkowanych oraz dotyczące samowoli budowlanych. Prowadzi postępowania dotyczące wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrof budowlanych.

Zadania:

  • kontrolowanie oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • kontrolowanie zgodności przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną;
  • kontrolowanie uprawnień uczestników procesu budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • kontrolowanie prawidłowości stosowania na budowie wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania;
  • przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy;
  • sprawdzanie i analizowanie dokumentów wymaganych do rozpoczęcia użytkowania;
  • kontrolowanie należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców w zakresie użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymania ich we właściwym stanie technicznym;
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny katastrofy budowlanej;
  • przyjmowanie podań, skarg i wniosków od stron postępowania, udzielanie w tym zakresie wyjaśnień i odpowiedzi, udostępnianie im akt sprawy oraz współdziałanie z organami kontroli państwowej;
  • przygotowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń.
Do podjęcia pracy w zawodzie inspektora nadzoru budowlanego preferowane jest wykształcenie wyższe techniczne pierwszego stopnia w zakresie budownictwa i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nadawane przez organ samorządu zawodowego. Inspektor nadzoru budowlanego powinien znać i stosować prawo: budowlane, administracyjne, wykroczeń, ochrony środowiska oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, przeciwpożarowe. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat. B. Zawód inspektora nadzoru budowlanego może wykonywać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5199 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (507.42 zł + 77.99 zł + 127.38 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4375 zł) oraz zaliczki na podatek 393 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3689 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 507.42 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 77.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 127.38 zł
Łączne koszty ZUS 712.79 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4375 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4486.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 347.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 403.76 zł
Podatek do US 18% 787.5 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 494.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.03 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 124.18 zł
Razem składki ZUS 694.89 zł
Koszty uzyskania 50% 2186.77 zł
Koszty uzyskania 20% 874.71 zł
Podstawa opodatkowania 3447.63 zł
Zaliczka na podatek 290.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 338.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 393.62 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3688.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3689 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3689 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4309.58 zł
Podstawa opodatkowania 3447.66 zł
Koszty uzyskania 861.92 zł
Podatek do US 18% 620.58 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4053.85 zł
Podstawa opodatkowania 2026.92 zł
Koszty uzyskania 2026.93 zł
Podatek do US 18% 364.85 zł
Kwota netto (na rękę) 3689 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3689 zł * 23% = 848.47 zł (kwota VAT)
3689 zł + 848.47 zł = 4537.47 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3689 zł
Podatek VAT 23 % 848.47
Kwota brutto 4537.47 zł