Ile zarabia Inżynier inżynierii chemicznej?

Inżynier inżynierii chemicznej zarabia średnio 2366 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3300zł

Umowa zlecenia

3250.72 zł
2763.99 zł

(student)

Umowa o dzieło

2764.02zł
(prawa autorskie)
2600 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2910.18 zł


Opis stanowiska:

Zajmuje się techniczną dyscypliną naukową i praktyką operacji jednostkowych w technologiach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, przebiegiem procesów, praw, które nimi rządzą oraz metodami rachunkowego przewidywania wyników i wyznaczaniem wartości parametrów do projektowania.

Zadania:

- prowadzenie obliczeń i badań uzupełniających operacji jednostkowych i procesów, z punktu widzenia termodynamiki i kinetyki chemicznej, w celu wykorzystania ich przy projektowaniu doskonalszej aparatury lub wdrażania nowych rozwiązań technicznych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych;
- rozpatrywanie kompleksowe procesów natury dynamicznej (sedymentacja, filtracja, wirowanie, mieszanie), procesów natury cieplnej (przewodzenie ciepła w aparatach przemysłowych, promieniowanie cieplne, konwekcja ciepła w gazach, cieczach, wrzenie cieczy i kondensacja pary), procesów natury dyfuzyjnej (destylacja, rektyfikacja, absorpcja, suszenie, przenikanie masy), w celu praktycznego wykorzystania przy obliczeniach przewidywanych przebiegów operacji lub procesów jednostkowych w dowolnej skali;
- projektowanie procesów nowych, względnie udoskonalanie już istniejących - z punktu widzenia ekonomii, ochrony środowiska, sekwestracji odpadów i ścieków towarzyszących procesom w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych;
- doradzanie optymalnego wyboru aparatów, tworzyw do ich konstrukcji, typoszeregu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych przy opracowywaniu projektów zakładów lub oddziałów produkcyjnych w skali przemysłowej, z wykorzystaniem własnych doświadczeń, znajomości technologii produkcji i procesów jednostkowych;
- organizowanie pracy i nadzorowanie zespołów pracowników;
- uczestniczenie w rozruchach nowych obiektów przemysłowych oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy wdrażaniu własnych i zespołowych rozwiązań projektowych.

Dodatkowe zadania:

- wykonywanie zadań pokrewnych, np. nadzorowanie zespołów pracowników kontrolujących przebieg procesów produkcyjnych, prowadzących ruch zakładów oraz wykonujących remonty.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3300 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (322.08 zł + 49.5 zł + 80.85 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2736 zł) oraz zaliczki na podatek 225 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2366 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 322.08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 49.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 80.85 zł
Łączne koszty ZUS 452.43 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2736 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2847.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 220.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 256.28 zł
Podatek do US 18% 492.48 zł
Kwota netto (na rękę) 2366 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 317.27 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 48.76 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 79.64 zł
Razem składki ZUS 445.67 zł
Koszty uzyskania 50% 1402.53 zł
Koszty uzyskania 20% 561.01 zł
Podstawa opodatkowania 2211.19 zł
Zaliczka na podatek 186.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 217.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 252.45 zł
Kwota netto (na rękę) 2366 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2365.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2366 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2366 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2764.02 zł
Podstawa opodatkowania 2211.22 zł
Koszty uzyskania 552.8 zł
Podatek do US 18% 398.02 zł
Kwota netto (na rękę) 2366 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2600 zł
Podstawa opodatkowania 1300 zł
Koszty uzyskania 1300 zł
Podatek do US 18% 234 zł
Kwota netto (na rękę) 2366 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2366 zł * 23% = 544.18 zł (kwota VAT)
2366 zł + 544.18 zł = 2910.18 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2366 zł
Podatek VAT 23 % 544.18
Kwota brutto 2910.18 zł