Ile zarabia Inżynier mechatronik?

Inżynier mechatronik zarabia średnio 3760 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

5301zł

Umowa zlecenia

5165.98 zł
4392.48 zł

(student)

Umowa o dzieło

4392.53zł
(prawa autorskie)
4131.87 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4624.8 zł


Opis stanowiska:

Zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją produktów mechatronicznych oraz sporządzaniem analiz produktów mechatronicznych w ich otoczeniu, np.: elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn i urządzeń mechatronicznych, wykorzystując do tego sieci komputerowe i aplikacje sieciowe; stosuje komputerowe wspomaganie w mechatronice i korzysta z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych; posługuje się cyfrowymi metodami pomiaru, odpowiada za prawidłową ocenę poprawności pomiarów oraz prawidłowe ich prowadzenie; opracowuje systemy pomiarowe i ocenia jakość przyrządów pomiarowych; uczestniczy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Zadania:

  • projektowanie i implementowanie podstawowych układów sterowania, automatyki i robotyki oraz automatycznej regulacji w technice przy wykorzystaniu układów mechatronicznych oraz budowanie i wdrażanie złożonych i zintegrowanych układów mechaniczno-elektroniczno-informatycznych;
  • projektowanie i wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, planowania i nadzorowania zadań obsługowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń;
  • tworzenie i sprawowanie nadzoru nad dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń mechatronicznych;
  • prowadzenie badań i testów oraz nadzorowanie produkcji prototypów;
  • usprawnianie pracy linii produkcyjnych i zapewnianie utrzymania ciągłości ruchu maszyn i urządzeń technicznych poprzez m.in. prowadzenie pomiarów procesów technologicznych, monitorowanie poprawności działania maszyn i urządzeń, zmianę oprzyrządowania oraz ustalenie planów prewencyjnych w celu poprawy niezawodności maszyn;
  • zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie modyfikacji i modernizacji maszyn oraz wdrażania nowych projektów;
  • prowadzenie prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń polegających m. in. na wykonywaniu analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych;
  • zapewnianie wsparcia technicznego podczas awarii maszyn poprzez diagnozowanie problemów technicznych, analizowanie i ustalanie przyczyny awarii, usunięcie awarii oraz planowanie działań naprawczych i zapobiegawczych na przyszłość;
  • zarządzanie danymi i zespołami danych w ramach różnych systemów oprogramowania.

Dodatkowe zadania:

  • współpraca z producentami w zakresie serwisowania maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 5301 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (517.38 zł + 79.52 zł + 129.87 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4463 zł) oraz zaliczki na podatek 403 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3760 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 517.38 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 79.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 129.87 zł
Łączne koszty ZUS 726.77 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4463 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4574.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 354.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 411.68 zł
Podatek do US 18% 803.34 zł
Kwota netto (na rękę) 3760 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 504.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 77.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 126.57 zł
Razem składki ZUS 708.26 zł
Koszty uzyskania 50% 2228.86 zł
Koszty uzyskania 20% 891.54 zł
Podstawa opodatkowania 3513.98 zł
Zaliczka na podatek 296.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 345.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 401.19 zł
Kwota netto (na rękę) 3760 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3759.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3760 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3760.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4392.53 zł
Podstawa opodatkowania 3514.02 zł
Koszty uzyskania 878.51 zł
Podatek do US 18% 632.52 zł
Kwota netto (na rękę) 3760.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4131.87 zł
Podstawa opodatkowania 2065.93 zł
Koszty uzyskania 2065.94 zł
Podatek do US 18% 371.87 zł
Kwota netto (na rękę) 3760 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3760 zł * 23% = 864.8 zł (kwota VAT)
3760 zł + 864.8 zł = 4624.8 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3760 zł
Podatek VAT 23 % 864.8
Kwota brutto 4624.8 zł