Ile zarabia Inżynier systemów i sieci komputerowych?

Inżynier systemów i sieci komputerowych zarabia średnio 3411 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4800zł

Umowa zlecenia

4686.48 zł
3984.78 zł

(student)

Umowa o dzieło

3984.82zł
(prawa autorskie)
3748.35 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4195.53 zł


Opis stanowiska:

Nadzoruje, projektuje i konstruuje systemy komputerowe oraz tworzy oprogramowanie systemowe, posługując się znajomością stosowanego sprzętu i metod programowania systemowego oraz dokumentacją i informacjami aplikacyjnymi uzyskiwanymi od producentów, w celu budowy efektywnych systemów komputerowych, przystosowanych do realizacji określonych zadań; organizuje i nadzoruje obsługę, konserwację oraz prace remontowe sprzętu komputerowego i oprogramowania, posługując się znajomością istniejących systemów komputerowych, ich podstawowych zastosowań oraz dokumentacją techniczno-ruchową.

Zadania:

- projektowanie systemów komputerowych i oprogramowania stosowanych w danych dziedzinach gospodarki, np. systemów bankowych, systemów ubezpieczeniowych i asekuracyjnych, systemów sterowania procesami technologicznymi itp.;
- nadzorowanie, obsługiwanie komputerowych systemów sterujących procesami technologicznymi, tj. kontrolowanie prawidłowej pracy sprzętu i oprogramowania w czasie procesu technologicznego;
- analizowanie wartości technicznych stosowanego sprzętu komputerowego pod kątem spełniania warunków wymaganych przez konkretne zastosowania (aplikacje), w celu tworzenia kompletnego systemu komputerowego;
- opracowywanie systemów kontrolnych i testujących sprzęt i oprogramowanie projektowanego systemu komputerowego;
- opracowywanie i wdrażanie oprogramowania na poziomie systemu operacyjnego;
- określanie sposobu działania sprzętu komputerowego przez tworzenie standardów wejściowych i wyjściowych oraz algorytmów działania urządzeń i sposobu realizacji tych algorytmów;
- nadzorowanie budowy systemów komputerowych zgodnie z projektem i ustalonym harmonogramem kolejnych etapów montażu sprzętu i wdrażania oprogramowania;
- opracowywanie i wdrażanie w konkretnym systemie sposobów dostępności do danych zawartych w bazie;
- opracowywanie metod utajniania (szyfrowania) danych na podstawie warunków i wymagań stawianych przez użytkownika;
- modelowanie pracy systemów cyfrowych, w celu wykrycia krytycznych ścieżek pracy systemu oraz określenia jego możliwości realizacji danych programów systemowych;
- dobieranie aparatury kontrolno-pomiarowej i rejestrującej do badania i kontroli pracy urządzeń i sprzętu komputerowego;
- opracowywanie metod testowania i tworzenie programów testujących do kontroli pracy oprogramowania systemowego;
- nadzorowanie i obsługiwanie komputerowych systemów w ośrodkach obliczeniowych i podobnych instytucjach, w których komputery nie pracują w czasie rzeczywistym;
- nadzorowanie konserwacji sprzętu komputerowego przez upoważnionych pracowników technicznych i zapewnianie serwisu bieżącego;
- nadzorowanie systemów sterowania pod kątem realizacji założonych algorytmów sterowania oraz współpraca z inżynierem technicznym nad modyfikacją tych algorytmów lub ich zmianą;
- remontowanie systemów przetwarzania sygnałów i obrazów, urządzeń kontroli i pomiarów oraz komputerowych sterowników;
- obsługiwanie komputerowych programów narzędziowych stosowanych jako pomoc dla użytkowników (technolodzy, technicy, ekonomiści) i programistów;
- obsługiwanie systemów projektowania komputerowego i prowadzenie szkolenia konstruktorów i technologów wykorzystujących komputerowe projektowanie;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4800 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (468.48 zł + 72 zł + 117.6 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 4031 zł) oraz zaliczki na podatek 358 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3411 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 468.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 72 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 117.6 zł
Łączne koszty ZUS 658.08 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 4031 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4141.92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 321 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 372.77 zł
Podatek do US 18% 725.58 zł
Kwota netto (na rękę) 3411 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 457.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 70.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 114.82 zł
Razem składki ZUS 642.52 zł
Koszty uzyskania 50% 2021.98 zł
Koszty uzyskania 20% 808.79 zł
Podstawa opodatkowania 3187.82 zł
Zaliczka na podatek 268.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 313.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 363.96 zł
Kwota netto (na rękę) 3411 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3410.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3411 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3411.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3984.82 zł
Podstawa opodatkowania 3187.86 zł
Koszty uzyskania 796.96 zł
Podatek do US 18% 573.81 zł
Kwota netto (na rękę) 3411.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3748.35 zł
Podstawa opodatkowania 1874.17 zł
Koszty uzyskania 1874.18 zł
Podatek do US 18% 337.35 zł
Kwota netto (na rękę) 3411 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3411 zł * 23% = 784.53 zł (kwota VAT)
3411 zł + 784.53 zł = 4195.53 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3411 zł
Podatek VAT 23 % 784.53
Kwota brutto 4195.53 zł