Ile zarabia Kierowca samochodu ciężarowego?

Kierowca samochodu ciężarowego zarabia średnio 2436 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3401zł

Umowa zlecenia

3346.89 zł
2845.77 zł

(student)

Umowa o dzieło

2845.8zł
(prawa autorskie)
2676.92 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2996.28 zł


Opis stanowiska:

Prowadzi pojazdy samochodowe, z wyjątkiem autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z przyczepami i bez przyczep, przeznaczone do publicznego transportu drogowego, przewożąc nimi różnego rodzaju ładunki w komunikacji krajowej i zagranicznej; wykonuje obsługę, konserwację i drobne naprawy samochodów ciężarowych powstałe podczas jazdy, zabezpiecza przewożony ładunek przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zaginięciem, przestrzega przepisów ustawy ""Prawo o ruchu drogowym"", użytkuje samochód ciężarowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zadania:

przygotowywanie samochodu do jazdy - ładowanie i nadzór nad prawidłowym załadowaniem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku, sprawdzanie zapięcia burt skrzyni ładunkowej, połączenia przyczepy z pojazdem ciągnącym;
sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed jazdą: prawidłowości działania kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego samochodu i przyczepy, stanu ogumienia, wyposażenia samochodu w trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę, sprawdzanie działania hamulców samochodu i przyczepy oraz ciśnienia powietrza w zbiorniku (tylko w samochodach o pneumatycznym układzie hamulcowym), stanu oleju w silniku i płynu w chłodnicy;
dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonego ładunku przez rygorystyczne przestrzeganie ""Prawa o ruchu drogowym"", ze szczególnym zwracaniem uwagi na przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki jazdy, stan techniczny pojazdu;
prowadzenie dokumentacji jazdy, zgłaszanie dyspozytorowi zauważonych usterek;
wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego pojazdu;
wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdu;
utrzymywanie pojazdu w takim stanie technicznym, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi;
utrzymywanie pojazdu w należytej czystości;
usuwanie usterek pojazdu samochodowego powstałych podczas jazdy, np.: wymiana uszkodzonego koła, przepalonej żarówki, paska klinowego, bezpieczników, z zachowaniem wymogów bhp i ppoż.;
udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych;
przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw podczas długotrwałej jazdy;
zabezpieczanie pojazdu przed kradzieżą, uruchamianiem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione;
przestrzeganie posiadania obowiązujących dokumentów pojazdu;
poddawanie się okresowym badaniom lekarskim (badanie sprawności fizycznej i psychicznej) w wyznaczonych terminach;
prowadzenie samochodu ciężarowego zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi w prawie jazdy (kategoria C lub C + E).

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3401 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (331.94 zł + 51.02 zł + 83.32 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2823 zł) oraz zaliczki na podatek 234 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2437 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 331.94 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 51.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 83.32 zł
Łączne koszty ZUS 466.28 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2823 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2934.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 227.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 264.12 zł
Podatek do US 18% 508.14 zł
Kwota netto (na rękę) 2437 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 326.66 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 82 zł
Razem składki ZUS 458.86 zł
Koszty uzyskania 50% 1444.02 zł
Koszty uzyskania 20% 577.61 zł
Podstawa opodatkowania 2276.62 zł
Zaliczka na podatek 191.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 223.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 259.92 zł
Kwota netto (na rękę) 2436 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2435.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2436 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2436 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2845.8 zł
Podstawa opodatkowania 2276.64 zł
Koszty uzyskania 569.16 zł
Podatek do US 18% 409.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2436 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2676.92 zł
Podstawa opodatkowania 1338.46 zł
Koszty uzyskania 1338.46 zł
Podatek do US 18% 240.92 zł
Kwota netto (na rękę) 2436 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2436 zł * 23% = 560.28 zł (kwota VAT)
2436 zł + 560.28 zł = 2996.28 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2436 zł
Podatek VAT 23 % 560.28
Kwota brutto 2996.28 zł