Ile zarabia Kierownik domu pomocy społecznej?

Kierownik domu pomocy społecznej zarabia średnio 3342 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4701zł

Umowa zlecenia

4591.68 zł
3904.17 zł

(student)

Umowa o dzieło

3904.21zł
(prawa autorskie)
3672.53 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4110.66 zł


Opis stanowiska:

Kierownik domu pomocy społecznej planuje, nadzoruje i koordynuje usługi dla osób w nim przebywających według obowiązującego standardu. Kierownik domu pomocy społecznej opracowuje, wdraża i monitoruje procedury, strategie i standardy usług w celu zapewnienia właściwych warunków bytowych, usług opiekuńczych i wspomagających, jak również poczucia bezpieczeństwa, intymności i prywatności mieszkańców. Koordynuje działania administracyjne w zakresie: planowania budżetu i zarządzania finansami, zapewnienia właściwych warunków eksploatacji bazy technicznej, czuwania nad właściwym obiegiem dokumentów i informacji, kontrolowania jakości wykonania przydzielonych zadań, prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej zgodnej z kwalifikacjami i predyspozycjami psychofizycznymi pracowników. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność domu do obowiązujących przepisów i potrzeb mieszkańców. Zadaniem kierownika domu pomocy społecznej jest też współpraca z zewnętrznymi partnerami i tworzenie pozytywnego wizerunku domu.

Zadania:

  • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP w domu opieki społecznej;
  • kierowanie i zarządzanie usługami oraz infrastrukturą domu opieki społecznej;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • planowanie i kontrolowanie wydatków budżetowych oraz efektywności wykorzystania zasobów domu;
  • ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
  • rekrutowanie i zatrudnianie pracowników oraz organizowanie szkoleń;
  • nadzorowanie i ocenianie efektywności pracy pracowników;
  • katalogowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców domu;
  • monitorowanie i ocenianie zasobów przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających;
  • nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem zewnętrznym domu.
Do podjęcia pracy w zawodzie kierownika domu pomocy społecznej (w jednostkach samorządu terytorialnego) preferowane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej lub studia podyplomowe uwzględniające minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4701 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (458.82 zł + 70.52 zł + 115.17 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3945 zł) oraz zaliczki na podatek 349 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3342 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 458.82 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 70.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 115.17 zł
Łączne koszty ZUS 644.51 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3945 zł
Zaliczka na podatek 349 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 4056.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 314.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 365.08 zł
Podatek do US 18% 710.1 zł
Kwota netto (na rękę) 3342 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 448.15 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 68.88 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 112.5 zł
Razem składki ZUS 629.53 zł
Koszty uzyskania 50% 1981.08 zł
Koszty uzyskania 20% 792.43 zł
Podstawa opodatkowania 3123.34 zł
Zaliczka na podatek 263.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 307.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 356.59 zł
Kwota netto (na rękę) 3342 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3341.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3342 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3342 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3904.21 zł
Podstawa opodatkowania 3123.37 zł
Koszty uzyskania 780.84 zł
Podatek do US 18% 562.21 zł
Kwota netto (na rękę) 3342 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3672.53 zł
Podstawa opodatkowania 1836.26 zł
Koszty uzyskania 1836.27 zł
Podatek do US 18% 330.53 zł
Kwota netto (na rękę) 3342 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3342 zł * 23% = 768.66 zł (kwota VAT)
3342 zł + 768.66 zł = 4110.66 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3342 zł
Podatek VAT 23 % 768.66
Kwota brutto 4110.66 zł