Ile zarabia Kierownik firmy sprzątającej?

Kierownik firmy sprzątającej zarabia średnio 1459 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1999zł

Umowa zlecenia

2004.56 zł
1704.42 zł

(student)

Umowa o dzieło

1704.44zł
(prawa autorskie)
1603.3 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1794.57 zł


Opis stanowiska:

Kierownik firmy sprzątającej planuje i organizuje pracę, zarządza zespołem ludzi, zajmuje się wdrażaniem usług, ich bieżącym prowadzeniem oraz kontrolą jakości sprzątanych obiektów. Kierownik firmy sprzątającej zarządza podległym zespołem pracowników, przydziela im obowiązki, nadzoruje, kontroluje i motywuje pracowników do pracy. Zajmuje się rekrutacją i szkoleniem pracowników również z zakresu przepisów bhp i realizacji powierzonych zadań. Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań logistycznych w firmie sprzątającej, utrzymanie ciągłości dostaw środków czystości i higieny do magazynu oraz do sprzątanych obiektów, a także opracowywanie planów utrzymania czystości. Kontroluje jakość sprzątanych obiektów, doraźnie reaguje i rozwiązuje bieżące problemy, sporządza oraz analizuje raporty dotyczące m.in. zużycia środków czystości i higieny, jakości pracy pracowników, analizy finansowej powierzonych zadań itp. Do obowiązków kierownika firmy sprzątającej należy utrzymywanie relacji z kontrahentami firmy, pozyskiwanie nowych klientów oraz nadzór nad zgodnością wykonywania usługi z umową i z obowiązującym prawem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o powierzone mienie oraz brać czynny udział w ciągłym usprawnianiu działania firmy.

Zadania:

  • organizowanie stanowisk pracy w firmie sprzątającej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem pracy;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu materiałoznawstwa, środków chemicznych, obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi do sprzątania oraz stosowania środków czystości;
  • rekrutowanie pracowników do firmy sprzątającej;
  • ocenianie pracowników firmy sprzątającej oraz motywowanie ich do pracy;
  • opracowywanie i realizowanie planów utrzymania czystości dla sprzątanych obiektów;
  • nadzorowanie dokumentacji związanej ze sprzątaniem obiektów;
  • kontrolowanie jakości pracy wykonanej przez pracowników firmy sprzątającej zgodnie z ustalonym systemem kontroli jakości;
  • utrzymywanie bezpośrednich kontaktów i dbanie o dobre relacje z klientami;
  • nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami firmy sprzątającej i ich pozyskanie;
  • opracowywanie protokołów i raportów dotyczących: zużycia środków higieny, przepracowanego czasu pracy, kontroli finansowej działalności obiektów, planowanych zadań itp.
Zawód kierownika firmy sprzątającej może być wykonywany przez osobę, która ukończyła studia wyższe pierwszego stopnia, posiada doświadczenie zawodowe w branży wykonywania usług utrzymywania czystości oraz ukończone szkolenia z zakresu stosowania środków chemicznych, materiałoznawstwa oraz obsługi maszyn i urządzeń sprzątających i czyszczących. Ponadto wskazane jest ukończenie szkoleń z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, technik negocjacji, zarządzania czasem, analizy finansowej działalności obiektów oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B, podstawowej znajomości języka obcego.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1999 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (195.1 zł + 29.99 zł + 48.98 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1614 zł) oraz zaliczki na podatek 111 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1459 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.1 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 29.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 48.98 zł
Łączne koszty ZUS 274.07 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1614 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1724.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 133.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.24 zł
Podatek do US 18% 290.52 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.65 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.07 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.11 zł
Razem składki ZUS 274.83 zł
Koszty uzyskania 50% 864.87 zł
Koszty uzyskania 20% 345.95 zł
Podstawa opodatkowania 1363.54 zł
Zaliczka na podatek 115.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.68 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1458.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1459 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1459 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1704.44 zł
Podstawa opodatkowania 1363.55 zł
Koszty uzyskania 340.89 zł
Podatek do US 18% 245.44 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1603.3 zł
Podstawa opodatkowania 801.65 zł
Koszty uzyskania 801.65 zł
Podatek do US 18% 144.3 zł
Kwota netto (na rękę) 1459 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1459 zł * 23% = 335.57 zł (kwota VAT)
1459 zł + 335.57 zł = 1794.57 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1459 zł
Podatek VAT 23 % 335.57
Kwota brutto 1794.57 zł