Ile zarabia Kierownik żłobka klubu dziecięcego?

Kierownik żłobka klubu dziecięcego zarabia średnio 2575 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3600zł

Umowa zlecenia

3537.87 zł
3008.15 zł

(student)

Umowa o dzieło

3008.18zł
(prawa autorskie)
2829.67 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3167.25 zł


Opis stanowiska:

Kierownik żłobka / klubu dziecięcego opracowuje, wdraża i monituje procedury i standardy świadczonych usług w celu zapewnienia właściwej rekrutacji oraz zgodnych ze standardami ustawowymi warunków bytowych, usług opiekuńczych i wychowawczych nad dziećmi w wieku do lat 3. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność żłobka / klubu dziecięcego do obowiązujących przepisów.

Zadania:

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż, ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
 • dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie;
 • sporządzanie planów pracy żłobka / klubu dziecięcego;
 • monitorowanie i oceniane zasobów przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dzieciom, w stosunku do ich wieku potrzeb bytowych, opiekuńczych i wychowawczych;
 • ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • nadzorowanie sprawowania właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz opiekuńczo - wychowawczej nad dziećmi uwzględniającej rozwój psychomotoryczny właściwy dla ich wieku;
 • ocenianie efektywności pracy podległych pracowników;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją standardów opieki w żłobku lub klubie dziecięcym oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie;
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia żywnościowego;
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu w żłobku/ klubie dziecięcym;
 • gospodarowanie mieniem żłobka / klubu dziecięcego, nadzór i dbałość    o mienie oraz o jego prawidłowe wykorzystywanie;
 • zarządzanie infrastrukturą (w tym ewidencja środków trwałych);
 • współpraca z rodzicami i opiekunami podopiecznych oraz zewnętrznymi partnerami;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości i analiz;
 • budowanie pozytywnego wizerunku podległej placówki;
 • reprezentowanie żłobka / klubu dziecięcego na zewnątrz.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3600 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (351.36 zł + 54 zł + 88.2 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2995 zł) oraz zaliczki na podatek 252 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2575 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 351.36 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 54 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 88.2 zł
Łączne koszty ZUS 493.56 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2995 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3106.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 240.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 279.58 zł
Podatek do US 18% 539.1 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 345.3 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 53.07 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 86.68 zł
Razem składki ZUS 485.05 zł
Koszty uzyskania 50% 1526.41 zł
Koszty uzyskania 20% 610.56 zł
Podstawa opodatkowania 2406.52 zł
Zaliczka na podatek 202.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 236.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 274.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2574.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2575 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2575 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3008.18 zł
Podstawa opodatkowania 2406.54 zł
Koszty uzyskania 601.64 zł
Podatek do US 18% 433.18 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2829.67 zł
Podstawa opodatkowania 1414.83 zł
Koszty uzyskania 1414.84 zł
Podatek do US 18% 254.67 zł
Kwota netto (na rękę) 2575 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2575 zł * 23% = 592.25 zł (kwota VAT)
2575 zł + 592.25 zł = 3167.25 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2575 zł
Podatek VAT 23 % 592.25
Kwota brutto 3167.25 zł