Ile zarabia Kosztorysant budowlany?

Kosztorysant budowlany zarabia średnio 2505 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3500zł

Umowa zlecenia

3441.7 zł
2926.37 zł

(student)

Umowa o dzieło

2926.4zł
(prawa autorskie)
2752.75 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

3081.15 zł


Opis stanowiska:

Kosztorysant sporządza kosztorysy budowlane oraz inne opracowania dla określenia wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów poniesionych na wykonanie robót budowlanych, inwestycji oraz sporządza harmonogramy i rozlicza koszty inwestycji budowlanych. Kosztorysant sporządza dokumenty finansowe, czyli kosztorysy budowlane dla różnych celów i w różnych stadiach zaawansowania robót budowlanych lub inwestycji. Dla inwestora/zlecającego kosztorys oraz inne opracowania są przygotowywane w celu uzyskania informacji o planowanych kosztach, opracowania informacji o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, kontroli złożonych ofert przez wykonawców, uzyskania kredytu, natomiast dla wykonawcy jest podstawą do ustalenia wartości danej roboty i jej opłacalności oraz przygotowania oferty dla inwestora. Dla obu stron kosztorys jest istotnym dokumentem do zawarcia umowy oraz rozliczenia inwestycji. Kosztorysant, przystępując do prac nad kosztorysem, na podstawie ustaleń ze zleceniodawcą wybiera metody kosztorysowania. Następnie zapoznaje się z dokumentacją projektową, ustala założenia lub dane wyjściowe do kosztorysowania, sporządza przedmiar robót lub obmiar, ustala podstawy wyceny poszczególnych pozycji, wycenia oraz sporządza dokumentację kosztorysową. Prawidłowo sporządzony i kompletny kosztorys obejmuje: stronę tytułową kosztorysu, ogólną charakterystykę obiektu/robót objętych kosztorysem, przedmiar lub obmiar robót wraz z ich opisem technologicznym, tabelę wartości elementów scalonych oraz inne niezbędne załączniki do kosztorysu. Kosztorysant uczestniczy w prowadzeniu rozliczeń za wykonane roboty budowlane, co wiąże się z wykonaniem obmiarów robót na budowie. Współuczestniczy w przygotowaniu umów na roboty budowlane, szczególnie w zakresie ustalania wynagrodzeń.

Zadania:

  • wykonywanie zadań zawodowych z przestrzeganiem przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • posługiwanie się dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w celu ustalenia rodzaju i zakresu rzeczowego robót budowlanych;.
  • analizowanie opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i protokołu typowania robót;
  • ustalanie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji na podstawie analizy indywidualnej, katalogów i doświadczeń własnych;
  • sporządzanie przedmiaru robót budowlanych;
  • sporządzanie różnych rodzajów kosztorysów w zależności od celu i funkcji;
  • wykonywanie obmiaru robót budowlanych;
  • rozliczanie robót;
  • sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych.
Do podjęcia pracy w zawodzie kosztorysanta budowlanego preferowane jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego technicznego. Zmiany zachodzące w branży budowlanej wymuszają systematyczny udział kosztorysanta w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Proces doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych kwalifikacji powinien być walidowany i certyfikowany przez jednostki do tego upoważnione. Dodatkowym atutem jest posiadanie prawa jazdy kat. B, znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3500 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (341.6 zł + 52.5 zł + 85.75 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2909 zł) oraz zaliczki na podatek 243 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2505 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 341.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 52.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 85.75 zł
Łączne koszty ZUS 479.85 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2909 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3020.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 234.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 271.81 zł
Podatek do US 18% 523.62 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 335.91 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 51.63 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 84.32 zł
Razem składki ZUS 471.86 zł
Koszty uzyskania 50% 1484.92 zł
Koszty uzyskania 20% 593.97 zł
Podstawa opodatkowania 2341.1 zł
Zaliczka na podatek 197.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 230.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 267.29 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2504.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2505 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2505 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2926.4 zł
Podstawa opodatkowania 2341.12 zł
Koszty uzyskania 585.28 zł
Podatek do US 18% 421.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2752.75 zł
Podstawa opodatkowania 1376.37 zł
Koszty uzyskania 1376.38 zł
Podatek do US 18% 247.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2505 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2505 zł * 23% = 576.15 zł (kwota VAT)
2505 zł + 576.15 zł = 3081.15 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2505 zł
Podatek VAT 23 % 576.15
Kwota brutto 3081.15 zł