Ile zarabia Kurator sądowy?

Kurator sądowy zarabia średnio 3272 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

4601zł

Umowa zlecenia

4495.5 zł
3822.39 zł

(student)

Umowa o dzieło

3822.43zł
(prawa autorskie)
3595.6 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

4024.56 zł


Opis stanowiska:

Wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do podopiecznych oddanych pod nadzór (dozór) przez orzeczenie sądowe.

Zadania:

- organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, a także instytucji społecznych oraz osób sprawujących dozory;
- organizowanie szkoleń kuratorów społecznych;
- analizowanie sprawozdań składanych przez kuratorów społecznych z powierzonych im dozorów;
- udzielanie pomocy kuratorom społecznym co do metod i form oddziaływania wychowawczego;
- bezpośrednie sprawowanie dozorów (lub nadzorów), zwłaszcza w sprawach trudnych;
- współdziałanie ze szkołami i instytucjami zajmującymi się wychowaniem, leczeniem oraz udzielającymi pomocy podopiecznym;
- współpraca ze służbą penitencjarną zakładów karnych oraz pracownikami pedagogicznymi zakładów poprawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- przeprowadzanie na zlecenie sądu wywiadów środowiskowych;współpraca z zakładami pracy, w których wykonywana jest nieodpłatnie dozorowana praca w ramach ograniczenia wolności;
- kontrolowanie wykonywania innych obowiązków nałożonych na skazanego przez sąd;
- współdziałanie w organizowaniu i świadczeniu pomocy postpenitencjarnej;
- udzielanie podopiecznym pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego;
- sprawowanie kontroli nad wykonywaniem obowiązków przez rodziców, których władza rodzicielska została ograniczona w inny sposób niż ustanowienie nadzoru kuratora;
- udzielanie pomocy nieletnim zwalnianym z zakładów o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz opuszczającym rodziny zastępcze;
- bezpośrednie kierowanie lub nadzorowanie pracy kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.

Dodatkowe zadania:

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 4601 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (449.06 zł + 69.02 zł + 112.72 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 3859 zł) oraz zaliczki na podatek 341 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 3272 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 449.06 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 69.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 112.72 zł
Łączne koszty ZUS 630.8 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 3859 zł
Zaliczka na podatek 341 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 3970.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 307.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 357.32 zł
Podatek do US 18% 694.62 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 438.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 67.43 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 110.14 zł
Razem składki ZUS 616.33 zł
Koszty uzyskania 50% 1939.59 zł
Koszty uzyskania 20% 775.83 zł
Podstawa opodatkowania 3057.91 zł
Zaliczka na podatek 257.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 300.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 349.13 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 3271.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3272 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3822.43 zł
Podstawa opodatkowania 3057.94 zł
Koszty uzyskania 764.49 zł
Podatek do US 18% 550.43 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3595.6 zł
Podstawa opodatkowania 1797.8 zł
Koszty uzyskania 1797.8 zł
Podatek do US 18% 323.6 zł
Kwota netto (na rękę) 3272 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
3272 zł * 23% = 752.56 zł (kwota VAT)
3272 zł + 752.56 zł = 4024.56 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 3272 zł
Podatek VAT 23 % 752.56
Kwota brutto 4024.56 zł