Ile zarabia Lekarz?

Lekarz zarabia średnio 4944 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

7000zł

Umowa zlecenia

6792.71 zł
5775.65 zł

(student)

Umowa o dzieło

5775.7zł
(prawa autorskie)
5432.97 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

6081.12 zł


Opis stanowiska:

Odbywa staż podyplomowy przyznający ograniczone prawo do wykonywania zawodu, w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej; podejmuje leczenie pacjentów pod kierunkiem i nadzorem oraz opieką koordynatora stażu; zalicza sprawdziany i kolokwium z zakresu stażu w wybranej dziedzinie: zdaje Lekarski Egzamin Państwowy; zalicza staż podyplomowy.

Zadania:

 • dokonanie wyboru stażu podyplomowego;
 • zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z obowiązującej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu i ramowym programem stażu podyplomowego lekarza;
 • ustalenie z koordynatorem indywidualnego harmonogramu realizacji stażu na podstawie ramowego programu;
 • realizowanie staży cząstkowych oraz udział w szkoleniach;
 • zapoznawanie się z organizacją pracy w przychodni, szpitalu lub innej placówce medycznej;
 • wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych pod kierunkiem koordynatora stażu;
 • wykonywanie, wspólnie z koordynatorem stażu, zabiegów operacyjnych oraz metod diagnozowania albo leczenia stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;
 • po akceptacji koordynatora stażu wystawianie recept, opinii i orzeczeń lekarskich oraz skierowań do lekarzy specjalistów, szpitali i sanatoriów;
 • udzielanie pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach;
 • zapoznawanie się z przepisami z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
 • odbywanie dyżurów medycznych;
 • prowadzenie karty stażu;
 • odbywanie sprawdzianów i kolokwium z zakresu stażu w wybranej dziedzinie: choroby wewnętrzne, pediatria, w tym neonatologia, chirurgia ogólna, w tym chirurgia urazowa, położnictwo i ginekologia, psychiatria, anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa oraz medycyna rodzinna w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
 • złożenie Lekarskiego Egzaminu Państwowego przyznającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 7000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (683.2 zł + 105 zł + 171.5 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 5929 zł) oraz zaliczki na podatek 553 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 4944 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 683.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 105 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 171.5 zł
Łączne koszty ZUS 959.7 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 5929 zł
Zaliczka na podatek 553 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 6040.3 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 468.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 543.63 zł
Podatek do US 18% 1067.22 zł
Kwota netto (na rękę) 4944 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 662.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 101.89 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 166.42 zł
Razem składki ZUS 931.28 zł
Koszty uzyskania 50% 2930.72 zł
Koszty uzyskania 20% 1172.29 zł
Podstawa opodatkowania 4620.52 zł
Zaliczka na podatek 389.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 454.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 527.53 zł
Kwota netto (na rękę) 4944 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 4943.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4944 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4944 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5775.7 zł
Podstawa opodatkowania 4620.56 zł
Koszty uzyskania 1155.14 zł
Podatek do US 18% 831.7 zł
Kwota netto (na rękę) 4944 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5432.97 zł
Podstawa opodatkowania 2716.48 zł
Koszty uzyskania 2716.49 zł
Podatek do US 18% 488.97 zł
Kwota netto (na rękę) 4944 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
4944 zł * 23% = 1137.12 zł (kwota VAT)
4944 zł + 1137.12 zł = 6081.12 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 4944 zł
Podatek VAT 23 % 1137.12
Kwota brutto 6081.12 zł