Ile zarabia Monter fasad?

Monter fasad zarabia średnio 1237 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1680zł

Umowa zlecenia

1699.55 zł
1445.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

1445.09zł
(prawa autorskie)
1359.34 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1521.51 zł


Opis stanowiska:

Monter fasad zajmuje się przygotowaniem i montażem prefabrykowanych elementów zewnętrznych, stanowiących ochronę i dekorację budynku. Monter fasad jest zawodem budowlanym. Podstawowym zadaniem montera fasad jest przygotowanie i montaż konstrukcji wsporczej wraz z elementami wypełniającymi w postaci płyt z materiałów izolacyjnych i wykończeniowych, np. ze szkła czy kamienia. Pracę swą realizuje w dwóch fazach. Pierwsza obejmuje zadania dotyczące montażu poszczególnych elementów konstrukcji wsporczej według załączonej dokumentacji. Monter fasad przygotowuje i dopasowuje poszczególne elementy na placu budowy, wykorzystując do tego celu różnego rodzaju urządzenia, maszyny oraz szablony. Podstawą wykonywania powyższych czynności jest rysunek techniczny. Ewentualne błędy oraz niezgodności z planami muszą zostać usunięte przed przystąpieniem do dalszych prac. Drugą fazę robót stanowi montaż wypełnienia. Wszystkie operacje tej fazy są wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i planach. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa poszczególni monterzy mogą realizować wszystkie opisane powyżej zadania, wynikające z procesu technologicznego, lub niektóre, jako ściśle wyspecjalizowani fachowcy. Wyzwaniem w zawodzie montera fasad jest duża różnorodność konstrukcji, jakie mogą być przez niego montowane.

Zadania:

  • organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji robót montażowych, zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • organizowanie transportu materiałów i prefabrykowanych elementów fasad na placu budowy oraz na stanowiska ich składowania;
  • ocenianie stanu technicznego podłoża i przygotowanie go do montażu elementów fasady;
  • analizowanie dokumentacji budowlanej robót montażowych w celu ustalenia zakresu, kolejności, czasu trwania robót montażowych i rodzajów potrzebnych materiałów;
  • wykonanie pomiarów i obsługa narzędzi pomiarowych wykorzystywanych w montażu fasad;
  • przygotowanie i mocowanie elementów konstrukcji wsporczej do montażu fasad;
  • przygotowanie i montowanie elementów wypełnienia fasad;
  • przygotowanie urządzeń i narzędzi do prac montażowych fasad;
  • montowanie prostych rusztowań niewymagających dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz ich demontaż;
  • ocenianie jakości wykonywanych robót.
Monter fasad może posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach związanych z budownictwem. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy. Pracownik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia, różne organizacje branżowe, producentów systemów fasadowych lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Pracownicy montujący rusztowania powinni posiadać uprawnienia w tym zakresie.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1680 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (163.97 zł + 25.2 zł + 41.16 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1338 zł) oraz zaliczki na podatek 82 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1237 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Łączne koszty ZUS 230.33 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1338 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1449.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Podatek do US 18% 240.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.64 zł
Razem składki ZUS 233.01 zł
Koszty uzyskania 50% 733.27 zł
Koszty uzyskania 20% 293.31 zł
Podstawa opodatkowania 1156.06 zł
Zaliczka na podatek 97.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 131.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1236.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1445.09 zł
Podstawa opodatkowania 1156.07 zł
Koszty uzyskania 289.02 zł
Podatek do US 18% 208.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1359.34 zł
Podstawa opodatkowania 679.67 zł
Koszty uzyskania 679.67 zł
Podatek do US 18% 122.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1237 zł * 23% = 284.51 zł (kwota VAT)
1237 zł + 284.51 zł = 1521.51 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1237 zł
Podatek VAT 23 % 284.51
Kwota brutto 1521.51 zł