Ile zarabia Monter rusztowań?

Monter rusztowań zarabia średnio 1600 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2201zł

Umowa zlecenia

2198.29 zł
1869.14 zł

(student)

Umowa o dzieło

1869.16zł
(prawa autorskie)
1758.24 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1968 zł


Opis stanowiska:

Monter rusztowań montuje, demontuje i przebudowuje rusztowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Monter rusztowań buduje rusztowania w celu umożliwienia pracy na wysokości na budowie, w zakładach przemysłowych i w innych miejscach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wykonuje także rusztowania w miejscach nietypowych: na wieżach, kopułach, kominach oraz konstrukcje z elementów rusztowań w halach wystawowych dla celów reklamowych i wiaty. Montuje rusztowania przyścienne, wolnostojące oraz jezdne. Łączy elementy rusztowania w odpowiedniej technologii w zależności od rodzaju rusztowania (np. warszawskie, rurowo-złączkowe, elewacyjne ramowe, przejezdne, modułowe). Sukcesywnie montuje pomosty robocze i zabezpiecza je barierami, jednocześnie sprawdzając geometrię konstrukcji. Montuje rusztowania typowe na podstawie instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania w odpowiedniej technologii - opisanej w dokumentach danego typu rusztowania, a rusztowania nietypowe na podstawie odrębnego projektu technicznego. Monter dobiera elementy do wykonania rusztowania według specyfikacji, sprawdza ich jakość oraz przygotowuje teren pod rusztowanie. Po zakończeniu prac docelowych zajmuje się demontażem rusztowań, czyszczeniem ich oraz konserwacją.

Zadania:

  • planowanie wykonania i zabezpieczania konstrukcji rusztowania na podstawie projektu w zależności od rodzaju obiektu i możliwości posadowienia;
  • kompletowanie, przygotowywanie i zabezpieczanie w transporcie elementów niezbędnych do montażu;
  • obsługiwanie, eksploatacja i przechowywanie narzędzi, elektronarzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań;
  • montowanie lub przebudowywanie elementów rusztowania według zaplanowanej koncepcji, zgodnie z instrukcją montażu;
  • oznakowywanie i zabezpieczanie rusztowania przed osobami nieuprawnionymi i spadającymi przedmiotami;
  • zabezpieczanie rusztowania urządzeniami odgromowymi zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem uprawnionego elektryka;
  • demontowanie rusztowań;
  • czyszczenie i konserwowanie elementów rusztowania;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., zasadami ergonomii oraz ochrony środowiska.
Osoba zajmująca się montażem rusztowań musi być pełnoletnia i posiadać ważne badania lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3 m (tzw. badania wysokościowe), a także posiadać uprawnienia montera rusztowań. Uprawnienia można uzyskać przez ukończenie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przez uprawnioną instytucję. Pracodawcy najczęściej zatrudniają absolwentów szkół zawodowych o kierunkach budowlanych. Monter rusztowań powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwach przez organizacje branżowe i ośrodki szkoleniowe spełniające określone wymagania. Pracownik, który nie ma uprawnień, może wykonywać jedynie funkcje pomocnicze (bez czynności montażowych). Każdy monter powinien pracować pod nadzorem przełożonego. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat B dla monterów pracujących w terenie. Przydatna jest podstawowa znajomość języka obcego na poziomie podstawowym umożliwiającym korzystanie z dokumentacji opisujących nowe technologie.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2201 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (214.82 zł + 33.02 zł + 53.92 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1788 zł) oraz zaliczki na podatek 128 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1600 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 214.82 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 33.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.92 zł
Łączne koszty ZUS 301.76 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1788 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1899.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 147.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170.93 zł
Podatek do US 18% 321.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 214.55 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 32.97 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.86 zł
Razem składki ZUS 301.38 zł
Koszty uzyskania 50% 948.46 zł
Koszty uzyskania 20% 379.38 zł
Podstawa opodatkowania 1495.31 zł
Zaliczka na podatek 126.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 147.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170.72 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1599.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1600 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1600 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1869.16 zł
Podstawa opodatkowania 1495.33 zł
Koszty uzyskania 373.83 zł
Podatek do US 18% 269.16 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1758.24 zł
Podstawa opodatkowania 879.12 zł
Koszty uzyskania 879.12 zł
Podatek do US 18% 158.24 zł
Kwota netto (na rękę) 1600 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1600 zł * 23% = 368 zł (kwota VAT)
1600 zł + 368 zł = 1968 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1600 zł
Podatek VAT 23 % 368
Kwota brutto 1968 zł