Ile zarabia Monter sieci gazowych?

Monter sieci gazowych zarabia średnio 1237 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1680zł

Umowa zlecenia

1699.55 zł
1445.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

1445.09zł
(prawa autorskie)
1359.34 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1521.51 zł


Opis stanowiska:

Monter sieci gazowych wykonuje prace związane z montażem przewodów gazowych i armatury. Monter sieci gazowych jest zawodem produkcyjno-usługowym. Praca montera sieci gazowych polega na montażu sieci zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru technicznego, wykonywaniu prób ciśnieniowych oraz jej rozruchu i kontroli. W swojej pracy monter wykonuje prace związane z przecinaniem i obróbką rur, gwintowaniem, łączeniem rur poprzez połączenia rozłączne i nierozłączne (spawanie i zgrzewanie), wierci otwory, szlifuje, gnie rury, uszczelnia złącza, wykonuje izolacje antykorozyjne i termiczne. Monter również naprawia i konserwuje uzbrojenia sieci gazowych, a jego praca polega na określaniu rodzaju i miejsca uszkodzenia, demontażu elementów i ich wymianie lub regulacji, montażu naprawionego odcinka, przyłączeniu do sieci gazowej i przeprowadzeniu jej rozruchu. Monter sporządza również zapotrzebowanie materiałowe dla przeprowadzanych prac: montażu i naprawy sieci gazowej. Monter sieci gazowej wykonuje prace zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganiami projektu technicznego, procedurami prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.

Zadania:

  • planowanie i organizowanie prac montażowych i eksploatacyjnych sieci gazowych z wykorzystaniem dokumentacji projektowej i map geodezyjnych;
  • montowanie rurociągów stalowych i z tworzyw sztucznych oraz uzbrojenia sieci gazowych;
  • wykonywanie prac antykorozyjnych na sieciach gazowych;
  • wykonywanie prób ciśnieniowych gazociągów i przyłączy gazowych;
  • demontowanie i naprawianie armatury odcinającej, regulacyjnej, odwadniającej i odpowietrzającej sieci gazowych;
  • wykonywanie rozruchu sieci gazowej;
  • kontrolowanie sieci gazowej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Pracodawcy mogą zatrudniać na stanowisku montera sieci gazowych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodzie 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, a także absolwentów średnich szkół technicznych w zawodach: 311913 Technik gazownictwa; 311209 Technik urządzeń sanitarnych. Monter sieci gazowych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie gazowniczym, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Monter sieci gazowych powinien posiadać uprawnienia: energetyczne eksploatacyjne w zakresie 3 i 1 grupy energetycznej, uprawnienia do spawania, zgrzewania oraz do obsługi sprężarek.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1680 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (163.97 zł + 25.2 zł + 41.16 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1338 zł) oraz zaliczki na podatek 82 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1237 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Łączne koszty ZUS 230.33 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1338 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1449.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Podatek do US 18% 240.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.64 zł
Razem składki ZUS 233.01 zł
Koszty uzyskania 50% 733.27 zł
Koszty uzyskania 20% 293.31 zł
Podstawa opodatkowania 1156.06 zł
Zaliczka na podatek 97.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 131.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1236.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1445.09 zł
Podstawa opodatkowania 1156.07 zł
Koszty uzyskania 289.02 zł
Podatek do US 18% 208.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1359.34 zł
Podstawa opodatkowania 679.67 zł
Koszty uzyskania 679.67 zł
Podatek do US 18% 122.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1237 zł * 23% = 284.51 zł (kwota VAT)
1237 zł + 284.51 zł = 1521.51 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1237 zł
Podatek VAT 23 % 284.51
Kwota brutto 1521.51 zł