Ile zarabia Monter systemów suchej zabudowy?

Monter systemów suchej zabudowy zarabia średnio 1237 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1680zł

Umowa zlecenia

1699.55 zł
1445.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

1445.09zł
(prawa autorskie)
1359.34 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1521.51 zł


Opis stanowiska:

Monter systemów suchej zabudowy wykonuje prace związane z wykańczaniem wnętrz w obiektach budowlanych. Monter systemów suchej zabudowy świadczy usługi budowlane w zakresie montażu systemów suchej zabudowy wnętrz w różnych pod względem kubatury obiektach budowlanych. Specjalizuje się w montażu lekkich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem płyt: gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, gipsowych, cementowych na rusztach z profili stalowych lub drewnianych. Monter odczytuje projekt zabudowy i rysunek techniczny, oblicza zapotrzebowanie na materiały, wykonuje ściany działowe, sufity podwieszane, suche podłogi, zabudowy poddaszy, obudowy pionów instalacyjnych i kanałów kablowych. Do jego zadań należy wykonywanie, zgodnie z projektem, aranżacji wnętrz, montażu, remontu, konserwacji i naprawy elementów suchej zabudowy. Ponadto monter systemów suchej zabudowy zabezpiecza na placu budowy materiały przeznaczone do montażu, współdziała z wykonawcami robót towarzyszących oraz współpracuje z kierownictwem i nadzorem budowy. Jest odpowiedzialny za poprawność i jakość montażu systemów suchej zabudowy zgodnie z planem i obowiązującymi normami.

Zadania:

  • wykonywanie ścian działowych i okładzin ściennych;
  • wykonywanie sufitów podwieszanych i okładzin sufitowych;
  • wykonywanie zabudów poddaszy i obudów dachów;
  • wykonywanie zabudów szybów instalacyjnych i szybów windowych;
  • wykonywanie suchych podkładów podłogowych i podłóg podniesionych;
  • wykonywanie elementów aranżacji wnętrz z wykorzystaniem suchej zabudowy;
  • wykonywanie remontów, konserwacji i naprawy elementów suchej zabudowy;
  • ocenianie jakości wykonywanych prac w systemach suchej zabudowy;
  • prowadzenie współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w usługach montażu systemów suchej zabudowy;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami składowania materiałów przeznaczonych do montażu, ergonomii, BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.
Do podjęcia pracy w zawodzie montera systemów suchej zabudowy uprawnione są osoby, które posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowym w budownictwie oraz potwierdzoną kwalifikację B.5. Montaż systemów suchej zabudowy opisaną w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Ponadto pracę mogą podejmować osoby dorosłe z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, jeśli posiadają potwierdzoną przez pracodawcę co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie systemów suchej zabudowy, jak również osoby, które odbyły szkolenia w tym zakresie w wyspecjalizowanych placówkach, potwierdzone stosownymi dokumentami kwalifikacyjnymi wydanym przez uprawniony podmiot. Rozwój nowoczesnych technologii suchej zabudowy wskazuje na potrzebę ustawicznego kształcenia i dokształcania pracowników związanych z tą branżą.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1680 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (163.97 zł + 25.2 zł + 41.16 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1338 zł) oraz zaliczki na podatek 82 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1237 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Łączne koszty ZUS 230.33 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1338 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1449.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Podatek do US 18% 240.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.64 zł
Razem składki ZUS 233.01 zł
Koszty uzyskania 50% 733.27 zł
Koszty uzyskania 20% 293.31 zł
Podstawa opodatkowania 1156.06 zł
Zaliczka na podatek 97.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 131.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1236.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1445.09 zł
Podstawa opodatkowania 1156.07 zł
Koszty uzyskania 289.02 zł
Podatek do US 18% 208.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1359.34 zł
Podstawa opodatkowania 679.67 zł
Koszty uzyskania 679.67 zł
Podatek do US 18% 122.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1237 zł * 23% = 284.51 zł (kwota VAT)
1237 zł + 284.51 zł = 1521.51 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1237 zł
Podatek VAT 23 % 284.51
Kwota brutto 1521.51 zł