Ile zarabia Monter wyrobów z drewna?

Monter wyrobów z drewna zarabia średnio 1237 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1680zł

Umowa zlecenia

1699.55 zł
1445.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

1445.09zł
(prawa autorskie)
1359.34 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1521.51 zł


Opis stanowiska:

Monter wyrobów z drewna montuje elementy i podzespoły z drewna i tworzyw drzewnych w wyroby gotowe. Po zapoznaniu się z dokumentacją montażową wyrobu monter ocenia ilościowo i jakościowo przewidziane i przygotowane do montażu elementy i podzespoły, ustala logistyczny plan prac związanych z montażem. Organizuje stanowisko robocze zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii. Przygotowuje miejsce składowania materiałów do montażu oraz odpowiednie przyrządy i narzędzia. Monter ocenia miejsca montażu pod względem możliwości wykonywania określonych prac i montuje elementy i podzespoły w wyrób gotowy. Zakres prac montera obejmuje ostateczną ocenę zmontowanego i wykończonego wyrobu oraz określenie możliwości dokonania demontażu zmontowanego wyrobu lub innych wyrobów z drewna lub tworzyw drzewnych w całości albo jego poszczególnych części. Do obowiązków montera należy również wykonanie drobnych napraw i renowacji elementów składowych wyrobu.

Zadania:

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. ergonomii i ochrony środowiska;
  • analizowanie dokumentacji montażowej wyrobu;
  • kompletowanie, pakowanie oraz magazynowanie elementów i podzespołów wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  • transportowanie elementów i akcesoriów przeznaczonych do montażu;
  • dobieranie oraz przygotowywanie narzędzi i urządzeń montażowych do pracy;
  • posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami stosowanymi podczas montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  • ocenianie miejsca montażu pod względem zgodności z założeniami projektowymi wyrobu oraz projektem budynku lub warunkami zabudowy terenowej miejsca montażu;
  • montowanie elementów i podzespołów z drewna i tworzyw drzewnych oraz odpowiednich akcesoriów;
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej wyrobu oraz odbiór i ocena jakościowa wykonania wyrobu.
Na stanowisku montera wyrobów z drewna może być zatrudniona osoba pełnoletnia, mająca wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie stolarz (lub pokrewnym) albo rzemieślnicze - czeladnik w tym samym zawodzie. Może również ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji przewidzianej dla zawodu stolarza lub zawodu pokrewnego, np. technika technologii drewna. Pracę w tym zawodzie może wykonywać osoba, która ukończyła kształcenie we wskazanych zawodach lub kurs kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji przewidzianych dla zawodu montera wyrobów z drewna, a także osoba, która ukończyła kursy kwalifikacyjne i szkolenia branżowe dające właściwe przygotowanie do pracy na stanowisku montera wyrobów z drewna. Kandydat na montera wyrobów z drewna powinien w stopniu podstawowym czytać ze zrozumieniem teksty i rysunki techniczne. Wskazane jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1680 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (163.97 zł + 25.2 zł + 41.16 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1338 zł) oraz zaliczki na podatek 82 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1237 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Łączne koszty ZUS 230.33 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1338 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1449.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Podatek do US 18% 240.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.64 zł
Razem składki ZUS 233.01 zł
Koszty uzyskania 50% 733.27 zł
Koszty uzyskania 20% 293.31 zł
Podstawa opodatkowania 1156.06 zł
Zaliczka na podatek 97.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 131.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1236.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1445.09 zł
Podstawa opodatkowania 1156.07 zł
Koszty uzyskania 289.02 zł
Podatek do US 18% 208.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1359.34 zł
Podstawa opodatkowania 679.67 zł
Koszty uzyskania 679.67 zł
Podatek do US 18% 122.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1237 zł * 23% = 284.51 zł (kwota VAT)
1237 zł + 284.51 zł = 1521.51 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1237 zł
Podatek VAT 23 % 284.51
Kwota brutto 1521.51 zł