Ile zarabia Nauczyciel bibliotekarz?

Nauczyciel bibliotekarz zarabia średnio 1390 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1900zł

Umowa zlecenia

1909.76 zł
1623.82 zł

(student)

Umowa o dzieło

1623.83zł
(prawa autorskie)
1527.47 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1709.7 zł


Opis stanowiska:

Gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki szkolnej, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole i innych placówkach oświatowych

Zadania:

- gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, selekcjonowanie, konserwowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
- udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki);
- przygotowywanie uczniów do efektywnego korzystania z biblioteki szkolnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
- wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych;
- inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji;
- gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego;
- współpraca z innymi placówkami zajmującymi się udostępnianiem zbiorów i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1900 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (185.44 zł + 28.5 zł + 46.55 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1528 zł) oraz zaliczki na podatek 102 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1390 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 185.44 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 28.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46.55 zł
Łączne koszty ZUS 260.49 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1528 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1639.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 127.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 147.56 zł
Podatek do US 18% 275.04 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 186.39 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 28.65 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46.79 zł
Razem składki ZUS 261.83 zł
Koszty uzyskania 50% 823.97 zł
Koszty uzyskania 20% 329.59 zł
Podstawa opodatkowania 1299.06 zł
Zaliczka na podatek 109.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 127.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 148.31 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1389.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1390 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1390 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1623.83 zł
Podstawa opodatkowania 1299.06 zł
Koszty uzyskania 324.77 zł
Podatek do US 18% 233.83 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1527.47 zł
Podstawa opodatkowania 763.73 zł
Koszty uzyskania 763.74 zł
Podatek do US 18% 137.47 zł
Kwota netto (na rękę) 1390 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1390 zł * 23% = 319.7 zł (kwota VAT)
1390 zł + 319.7 zł = 1709.7 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1390 zł
Podatek VAT 23 % 319.7
Kwota brutto 1709.7 zł