Ile zarabia Nauczyciel plastyki?

Nauczyciel plastyki zarabia średnio 1800 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2488zł

Umowa zlecenia

2473.07 zł
2102.78 zł

(student)

Umowa o dzieło

2102.8zł
(prawa autorskie)
1978.02 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2214 zł


Opis stanowiska:

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu plastyka w gimnazjach, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego.

Zadania:

- rozbudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności plastyczne, a w szczególności: rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka, rozwijanie wrażliwości plastycznej i umiejętności refleksyjnego patrzenia, rozwijanie zainteresowań plastycznych, wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów i atmosferę szkolną.
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych przedmiotu;
- realizowanie programu nauczania plastyki według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno- pedagogicznych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz aktualizowanie przyczyn niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów, w celu doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów;
- kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego i prawa pracy.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2488 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (242.83 zł + 37.32 zł + 60.96 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2036 zł) oraz zaliczki na podatek 154 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1800 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 242.83 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.32 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 60.96 zł
Łączne koszty ZUS 341.11 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2036 zł
Zaliczka na podatek 154 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2146.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 166.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 193.22 zł
Podatek do US 18% 366.48 zł
Kwota netto (na rękę) 1800 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 241.37 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 60.59 zł
Razem składki ZUS 339.06 zł
Koszty uzyskania 50% 1067.01 zł
Koszty uzyskania 20% 426.8 zł
Podstawa opodatkowania 1682.22 zł
Zaliczka na podatek 141.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 165.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 192.06 zł
Kwota netto (na rękę) 1800 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1799.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1800 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1800 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2102.8 zł
Podstawa opodatkowania 1682.24 zł
Koszty uzyskania 420.56 zł
Podatek do US 18% 302.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1800 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1978.02 zł
Podstawa opodatkowania 989.01 zł
Koszty uzyskania 989.01 zł
Podatek do US 18% 178.02 zł
Kwota netto (na rękę) 1800 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1800 zł * 23% = 414 zł (kwota VAT)
1800 zł + 414 zł = 2214 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1800 zł
Podatek VAT 23 % 414
Kwota brutto 2214 zł