Ile zarabia Pilot samolotowy zawodowy liniowy?

Pilot samolotowy zawodowy liniowy zarabia średnio 15744 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

22500zł

Umowa zlecenia

21631.16 zł
18392.35 zł

(student)

Umowa o dzieło

18392.53zł
(prawa autorskie)
17301.1 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

19365.12 zł


Opis stanowiska:

Wykonuje czynności pilota dowódcy albo drugiego pilota samolotu określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Zadania:

- wykonywanie czynności nawigacyjnego i operacyjnego przygotowania do lotu: zebranie i analiza informacji meteorologicznych, zapoznanie się z charakterystykami geograficznymi, operacyjnymi oraz wyposażeniem nawigacyjnym i radiokomunikacyjnym trasy i lotnisk, wybór poziomu lotu, dokonanie niezbędnych obliczeń nawigacyjnych, osiągowych i operacyjnych (czasu lotu i jego etapów, zapasów paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych, dopuszczalnej masy ładunku handlowego, parametrów startu i lądowania, itp.);
- sporządzanie planu lotu albo uaktualnianie powtarzalnego planu lotu, przekazanie go odpowiedniej służbie i uzyskanie akceptacji;
- przyjmowanie samolotu do lotu od służby technicznej: wykonywanie przeglądu samolotu oraz prób funkcjonowania jego zespołów i wyposażenia w zakresie przewidzianym dla pilota instrukcjami lotniczymi, podpisywanie dokumentów przejęcia samolotu do lotu;
- zapoznawanie się przed lotem z dokumentami przewozowymi dotyczącymi pasażerów i ładunku; kierowanie załadowaniem samolotu lub nadzorowanie załadunku prowadzonego przez odpowiednie służby;
- pilotowanie i nawigowanie samolotu podczas lotu i manewrów naziemnych; prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej z organami służby ruchu lotniczego, ocena prawidłowego działania zespołów samolotu, śledzenie zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, bieżące prowadzenie dokumentacji lotu, w tym dokumentacji operacyjnej i dziennika nawigacyjnego;
- odpowiednio do funkcji w załodze - dysponowanie i dowodzenie samolotem oraz kierowanie pracą jego załogi;
- wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi, w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania albo wodowania;
- wykonywanie czynności po zakończeniu lotu: przekazywanie pasażerów lub ładunku odpowiednim służbom; przekazywanie samolotu służbie technicznej, wraz z informacjami o jego stanie technicznym, dostrzeżonych lub spowodowanych usterkach; raportowanie o ewentualnie zaistniałych przekroczeniach ograniczeń jego użytkowania; w zależności od postawionych zadań wypełnianie i przekazywanie odpowiednim służbom raportów operacyjnych, technicznych, materiałowych i handlowych.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 22500 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (2196 zł + 337.5 zł + 551.25 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 19304 zł) oraz zaliczki na podatek 1924 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 15744 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2196 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 337.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 551.25 zł
Łączne koszty ZUS 3084.75 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 19304 zł
Zaliczka na podatek 1924 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 19415.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1504.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1747.37 zł
Podatek do US 18% 3474.72 zł
Kwota netto (na rękę) 15744 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2111.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 324.47 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 529.96 zł
Razem składki ZUS 2965.63 zł
Koszty uzyskania 50% 9332.77 zł
Koszty uzyskania 20% 3733.11 zł
Podstawa opodatkowania 14713.88 zł
Zaliczka na podatek 1241.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1446.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1679.9 zł
Kwota netto (na rękę) 15744 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 15743.85 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 15744 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 15744.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 18392.53 zł
Podstawa opodatkowania 14714.02 zł
Koszty uzyskania 3678.51 zł
Podatek do US 18% 2648.52 zł
Kwota netto (na rękę) 15744.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 17301.1 zł
Podstawa opodatkowania 8650.55 zł
Koszty uzyskania 8650.55 zł
Podatek do US 18% 1557.1 zł
Kwota netto (na rękę) 15744 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
15744 zł * 23% = 3621.12 zł (kwota VAT)
15744 zł + 3621.12 zł = 19365.12 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 15744 zł
Podatek VAT 23 % 3621.12
Kwota brutto 19365.12 zł