Ile zarabia Podkuwacz koni?

Podkuwacz koni zarabia średnio 1237 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1680zł

Umowa zlecenia

1699.55 zł
1445.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

1445.09zł
(prawa autorskie)
1359.34 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1521.51 zł


Opis stanowiska:

Podkuwacz koni zajmuje się korekcją i podkuwaniem kopyt koni. Podkuwacz koni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy podkuwacza koni jest wykonanie korekcji kopyt koni (zwanej również rozczyszczaniem lub werkowaniem) oraz podkuwanie koni przy użyciu odpowiednich narzędzi. Podkuwacz koni przed rozpoczęciem pracy ocenia temperament, postawę, chody oraz stan kopyt konia. Następnie wykonuje korekcję kopyt z uwzględnieniem podstaw anatomii i mechaniki kopyta konia. W przypadku podkuwania wybiera rodzaj podkowy oraz metodę podkuwania w zależności od sposobu użytkowania koni i ich przeznaczenia. W warsztacie, którym może być kuźnia bądź mobilny warsztat, wykonuje podstawowe czynności kowalskie i ślusarskie pozwalające mu skorygować i odpowiednio dopasować gotową podkowę. Może też samodzielnie wykuć podkowę, podobnie jak potrzebne mu w pracy narzędzia kowalskie. Następnie przymocowuje podkowę do kopyta konia. Podczas wykonywania zabiegów podkuwacz powinien zwracać szczególną uwagę na dobrostan koni oraz bezpieczeństwo koni i osób znajdujących się w pobliżu.

Zadania:

  • wykonywanie oględzin i oceny konia w spoczynku oraz w ruchu (pod względem postaw kończyn oraz chodów);
  • udzielanie właścicielom koni informacji dotyczących właściwego dbania o czystość i higienę kopyt;
  • korygowanie kopyt koni;
  • przygotowywanie i wykonywanie obróbki oraz formowanie podków;
  • podkuwanie kopyt koni;
  • kontrolowanie poprawności wykonanej korekty oraz podkucia kopyt koni;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska i ergonomii.
Zawód podkuwacza koni można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest przez organizacje rzemieślnicze. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie podkuwacza koni określają rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne organizacji rzemieślniczych. Pracodawcy zatrudniają też w zawodzie podkuwacza koni osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach związanych z kowalstwem i hodowlą koni.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1680 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (163.97 zł + 25.2 zł + 41.16 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1338 zł) oraz zaliczki na podatek 82 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1237 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Łączne koszty ZUS 230.33 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1338 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1449.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Podatek do US 18% 240.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.64 zł
Razem składki ZUS 233.01 zł
Koszty uzyskania 50% 733.27 zł
Koszty uzyskania 20% 293.31 zł
Podstawa opodatkowania 1156.06 zł
Zaliczka na podatek 97.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 131.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1236.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1445.09 zł
Podstawa opodatkowania 1156.07 zł
Koszty uzyskania 289.02 zł
Podatek do US 18% 208.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1359.34 zł
Podstawa opodatkowania 679.67 zł
Koszty uzyskania 679.67 zł
Podatek do US 18% 122.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1237 zł * 23% = 284.51 zł (kwota VAT)
1237 zł + 284.51 zł = 1521.51 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1237 zł
Podatek VAT 23 % 284.51
Kwota brutto 1521.51 zł