Ile zarabia Prokurator?

Prokurator zarabia średnio 6895 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

9800zł

Umowa zlecenia

9473.25 zł
8054.83 zł

(student)

Umowa o dzieło

8054.91zł
(prawa autorskie)
7576.92 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

8480.85 zł


Opis stanowiska:

Strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem osób winnych popełnienia przestępstw.

Zadania:

- wszyczynanie i prowadzenie postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) albo zlecanie wszczęcia lub prowadzenia takiego postępowania innemu organowi (np. organowi policji);
- przesłuchiwanie podejrzanego, świadków, biegłych, gromadzenie dowodów rzeczowych w toku postępowania przygotowawczego;
- stosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanego (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie, dozór policyjny);
- sprawowanie nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez inne organy;
- kierowanie wystąpień (tzw. sygnalizacje) do odpowiedniego organu, w razie ujawnienia okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa;
- uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach;
- składanie wniosków co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć;
- zaskarżanie orzeczenia, które uznał za niesłuszne;
- koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonych przez inne organy państwowe;
- składanie sprawozdań przełożonemu z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) wraz z własną ocena orzeczenia;
- wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami i ewentualnie w sprawach wniesionych przez innych oskarżycieli (np. oskarżyciela prywatnego);
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wyroków w sprawach karnych (tzw. nadzór penitencjarny), postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych orzeczeń i decyzji o pozbawieniu wolności;
- wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych;
- uczestniczenie w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego lub praw obywateli;
- zaskarżanie do sądu administracyjnego niezgodnych z prawem decyzji oraz uczestniczenie w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 9800 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (956.48 zł + 147 zł + 240.1 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 8345 zł) oraz zaliczki na podatek 800 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 6895 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 956.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 147 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 240.1 zł
Łączne koszty ZUS 1343.58 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 8345 zł
Zaliczka na podatek 800 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 8456.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 655.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 761.08 zł
Podatek do US 18% 1502.1 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 924.59 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 142.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 232.09 zł
Razem składki ZUS 1298.78 zł
Koszty uzyskania 50% 4087.24 zł
Koszty uzyskania 20% 1634.89 zł
Podstawa opodatkowania 6443.86 zł
Zaliczka na podatek 543.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 633.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 735.7 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 6894.94 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6895 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6895 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8054.91 zł
Podstawa opodatkowania 6443.93 zł
Koszty uzyskania 1610.98 zł
Podatek do US 18% 1159.91 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7576.92 zł
Podstawa opodatkowania 3788.46 zł
Koszty uzyskania 3788.46 zł
Podatek do US 18% 681.92 zł
Kwota netto (na rękę) 6895 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
6895 zł * 23% = 1585.85 zł (kwota VAT)
6895 zł + 1585.85 zł = 8480.85 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 6895 zł
Podatek VAT 23 % 1585.85
Kwota brutto 8480.85 zł