Ile zarabia Reżyser filmowy?

Reżyser filmowy zarabia średnio 37693 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

54000zł

Umowa zlecenia

51787.56 zł
44033.46 zł

(student)

Umowa o dzieło

44033.9zł
(prawa autorskie)
41420.88 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

46362.39 zł


Opis stanowiska:

Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.

Zadania:

- pisanie scenariusza filmu lub wybór gotowego scenariusza;
- udział w pozyskaniu decyzji o finansowaniu filmu;
- prace przygotowawcze, tj. studia zależne od tematyki filmu (historycznych, obyczajowych, fachowych itp.), dokumentacje, konsultacje, próbne zdjęcia itd.;
- określanie scenopisu filmu, tj. środków wyrazu, rozwiązań inscenizacyjnych i technicznych dla całości filmu i jego poszczególnych fragmentów (sekwencje, sceny, ujęcia, kadry), obiektów zdjęciowych w plenerze itd.;
- przeprowadzenie rzetelnej dokumentacji realiów, które wchodzą w zakres wybranego tematu filmu dokumentalnego;
- dobór współrealizatorów, aktorów i odtwórców (dublerów, kaskaderów, statystów) oraz innych współpracowników twórczych i pomocniczo-twórczych a następnie kierowanie ich pracą, m.in. podział czynności, wyznaczenie zadań i trybu ich wykonania, inspirowanie, instruowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy;
- rozpatrywanie propozycji, wniosków, opracowań przedstawianych przez współ- pracowników, zespół filmowy itp.;
- przyjmowanie etapowych i całościowych wyników prac twórczych i pomocniczo-twórczych (np. projektów i gotowych dekoracji, kostiumów, charakteryzacji, muzyki itp.);
- współdziałanie z kierownikiem produkcji przy opracowaniu dokumentacji techniczno-produkcyjnej (planu szczegółowego filmu);
- bezpośrednie kierowanie zdjęciami, montażem, udźwiękowieniem filmu;reprezentowanie grupy zdjęciowej w kontaktach zewnętrznych;
- przedstawianie filmu do odbioru (kolaudacji);
- współdziałanie przy opracowywaniu planów kampanii reklamowej filmu, wybór materiałów reklamowych i informacyjnych;
- wykonywanie zadań doraźnych, jak uczestnictwo w premierze i pokazach filmu, spotkaniach z publicznością, festiwalach, konferencjach i naradach;
- uczestniczenie w pracach programowo-organizacyjnych zespołów filmowych;
- opiniowanie scenariuszy filmowych, doradztwo, konsultacje, udział w kolaudacjach filmów innych reżyserów itp.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 54000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (5270.4 zł + 810 zł + 1323 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 46485 zł) oraz zaliczki na podatek 4710 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 37693 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 5270.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 810 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1323 zł
Łączne koszty ZUS 7403.4 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 46485 zł
Zaliczka na podatek 4710 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 46596.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3611.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 4193.69 zł
Podatek do US 18% 8367.3 zł
Kwota netto (na rękę) 37693 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 5054.47 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 776.81 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1268.8 zł
Razem składki ZUS 7100.08 zł
Koszty uzyskania 50% 22343.74 zł
Koszty uzyskania 20% 8937.5 zł
Podstawa opodatkowania 35226.77 zł
Zaliczka na podatek 2971.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3463.28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 4021.87 zł
Kwota netto (na rękę) 37694 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 37692.64 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 37693 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 37693.02 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 44033.9 zł
Podstawa opodatkowania 35227.12 zł
Koszty uzyskania 8806.78 zł
Podatek do US 18% 6340.88 zł
Kwota netto (na rękę) 37693.02 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 41420.88 zł
Podstawa opodatkowania 20710.44 zł
Koszty uzyskania 20710.44 zł
Podatek do US 18% 3727.88 zł
Kwota netto (na rękę) 37693 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
37693 zł * 23% = 8669.39 zł (kwota VAT)
37693 zł + 8669.39 zł = 46362.39 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 37693 zł
Podatek VAT 23 % 8669.39
Kwota brutto 46362.39 zł