Ile zarabia Rusznikarz?

Rusznikarz zarabia średnio 1237 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1680zł

Umowa zlecenia

1699.55 zł
1445.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

1445.09zł
(prawa autorskie)
1359.34 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1521.51 zł


Opis stanowiska:

Rusznikarz zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, renowacją i przygotowaniem do użytku broni i amunicji. Rusznikarz jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy rusznikarza jest konstruowanie oraz wykonywanie broni palnej lub jej części na podstawie dokumentacji, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń rusznikarskich. Zajmuje się on również naprawą, konserwacją i przeglądami broni w celu zapewnienia jej niezawodnego i bezpiecznego działania oraz montażem dodatkowych urządzeń, np. optycznych. Usługi świadczone przez rusznikarza głównie skierowane są do klientów indywidualnych. Do zadań rusznikarza należy także prowadzenie badań i wykonywanie odpowiednich ekspertyz broni i amunicji na potrzeby zainteresowanych instytucji.

Zadania:

  • rozpoznawanie i identyfikowanie typu broni palnej, amunicji, optyki oraz części i mechanizmów;
  • wykonywanie dokumentacji warsztatowej;
  • wykonywanie prac rusznikarskich na podstawie dokumentacji technicznej;
  • prowadzenie ewidencji broni palnej, amunicji i ich istotnych części;
  • gromadzenie materiałów metalowych, drewnianych, tworzyw sztucznych, chemikaliów do prac rusznikarskich;
  • gospodarowanie materiałami i odpadami produkcyjnymi zgodnie z przyjętymi normami, w tym ochrony środowiska;
  • ocenianie stanu technicznego broni;
  • obsługiwanie przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanych zadań technologicznych;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.
Uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie rusznikarza można uzyskać po zdobyciu wykształcenia zasadniczego zawodowego o kierunku mechanicznym. Możliwe jest także przyuczenie do zawodu podczas kursów lub szkoleń stanowiskowych. Do uzyskania zezwoleń koncesyjnych konieczne jest zaświadczenie o niekaralności oraz uzyskanie uprawnień czeladniczych lub mistrzowskich, po złożeniu egzaminów rusznikarskich. W okresie zatrudnienia rusznikarz powinien brać udział w specjalistycznych kursach/szkoleniach organizowanych przez producentów maszyn/narzędzi oraz organizacje branżowe. Wskazane jest posługiwanie się językiem obcym, na poziomie co najmniej podstawowym.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1680 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (163.97 zł + 25.2 zł + 41.16 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1338 zł) oraz zaliczki na podatek 82 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1237 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Łączne koszty ZUS 230.33 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1338 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1449.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Podatek do US 18% 240.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.64 zł
Razem składki ZUS 233.01 zł
Koszty uzyskania 50% 733.27 zł
Koszty uzyskania 20% 293.31 zł
Podstawa opodatkowania 1156.06 zł
Zaliczka na podatek 97.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 131.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1236.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1445.09 zł
Podstawa opodatkowania 1156.07 zł
Koszty uzyskania 289.02 zł
Podatek do US 18% 208.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1359.34 zł
Podstawa opodatkowania 679.67 zł
Koszty uzyskania 679.67 zł
Podatek do US 18% 122.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1237 zł * 23% = 284.51 zł (kwota VAT)
1237 zł + 284.51 zł = 1521.51 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1237 zł
Podatek VAT 23 % 284.51
Kwota brutto 1521.51 zł