Ile zarabia Rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy zarabia średnio 7731 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

11000zł

Umowa zlecenia

10621.86 zł
9031.46 zł

(student)

Umowa o dzieło

9031.55zł
(prawa autorskie)
8495.6 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

9509.13 zł


Opis stanowiska:

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości oraz wartość maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest określanie wartości nieruchomości wszędzie tam, gdzie występuje taka potrzeba, a także wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Sporządzana wycena ma formę operatu szacunkowego, który jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może ponadto wydawać opinie w zakresie: skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rzeczoznawca majątkowy może prowadzić profesjonalne doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości. Biegłych sądowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego powołuje się spośród osób posiadających uprawnienia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia tej funkcji. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo, w ramach spółki osobowej lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Zadania:

  • analizowanie rynku nieruchomości;
  • określanie wartości nieruchomości;
  • doradzanie w zakresie rynku nieruchomości;
  • oznaczanie odrębnej własności lokalu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii.
Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe, bez określenia kierunku, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości), odbyła praktykę zawodową oraz w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymała wynik pozytywny i zdała egzamin na uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia nadaje minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa osobom, które spełniły powyższe wymagania. Z dniem wpisu do Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych - osoba nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”. Tytuł zawodowy podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Osoba wykonująca zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Zawodu rzeczoznawcy majątkowego nie może wykonywać osoba, która była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 11000 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (1073.6 zł + 165 zł + 269.5 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 9381 zł) oraz zaliczki na podatek 907 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 7731 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1073.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 165 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 269.5 zł
Łączne koszty ZUS 1508.1 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 9381 zł
Zaliczka na podatek 907 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 9491.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 735.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 854.27 zł
Podatek do US 18% 1688.58 zł
Kwota netto (na rękę) 7731 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1036.69 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 159.33 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 260.24 zł
Razem składki ZUS 1456.26 zł
Koszty uzyskania 50% 4582.8 zł
Koszty uzyskania 20% 1833.12 zł
Podstawa opodatkowania 7225.17 zł
Zaliczka na podatek 609.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 710.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 824.9 zł
Kwota netto (na rękę) 7731 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 7730.93 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7731 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7731.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9031.55 zł
Podstawa opodatkowania 7225.24 zł
Koszty uzyskania 1806.31 zł
Podatek do US 18% 1300.54 zł
Kwota netto (na rękę) 7731.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8495.6 zł
Podstawa opodatkowania 4247.8 zł
Koszty uzyskania 4247.8 zł
Podatek do US 18% 764.6 zł
Kwota netto (na rękę) 7731 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
7731 zł * 23% = 1778.13 zł (kwota VAT)
7731 zł + 1778.13 zł = 9509.13 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 7731 zł
Podatek VAT 23 % 1778.13
Kwota brutto 9509.13 zł