Ile zarabia Socjolog?

Socjolog zarabia średnio 2087 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

2900zł

Umowa zlecenia

2867.39 zł
2438.06 zł

(student)

Umowa o dzieło

2438.09zł
(prawa autorskie)
2293.41 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2567.01 zł


Opis stanowiska:

Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.

Zadania:

- rozwijanie podstawowych teorii socjologicznych, wyjaśniających zachowania społeczne różnych zbiorowości i zachowania społeczne jednostki;
- tworzenie teorii i aparatu pojęciowego służącego właściwej interpretacji rzeczywistości społecznej (np. pojęć: grupa społeczna, klasa, stratyfikacja, status, socjalizacja, rola społeczna, więź społeczna);
- wykorzystywanie wyników badań prowadzonych w ramach poszczególnych subdyscyplin do uogólnień teoretycznych i metodologicznych oraz weryfikacji hipotez podstawowych teorii socjologicznych;
- prowadzenie badań empirycznych w poszczególnych subdyscyplinach socjologii, m.in. badań nad wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, efekty pracy oraz nad skutkami społecznymi bezrobocia, badań nad procesem wewnętrznych przeobrażeń rodziny i pełnionych przez nią funkcji, badań nad funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych i wychowawczych, instytucji prawnych i organów państwa, nad przestępczością i patologią różnych grup społecznych;
- badanie stanu poinformowania różnych zbiorowości i grup społecznych, ich zainteresowań, postaw, preferencji w sprawach dotyczących aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych, ocenianie skuteczności działań propagandowych i reklamowych w różnych dziedzinach rzeczywistości;
- opracowywanie ekspertyz socjologicznych na potrzeby różnych instytucji i organizacji, ze wskazaniem optymalnych rozwiązań praktycznych;
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych nauk społecznych: psychologami, ekonomistami, prawnikami itp.;
- publikowanie analiz teoretycznych i metodologicznych oraz raportów z przeprowadzonych badań.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 2900 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (283.04 zł + 43.5 zł + 71.05 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2391 zł) oraz zaliczki na podatek 190 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2087 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 283.04 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 43.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 71.05 zł
Łączne koszty ZUS 397.59 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2391 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2502.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 193.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 225.22 zł
Podatek do US 18% 430.38 zł
Kwota netto (na rękę) 2087 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 279.86 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 43.01 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 70.25 zł
Razem składki ZUS 393.12 zł
Koszty uzyskania 50% 1237.14 zł
Koszty uzyskania 20% 494.85 zł
Podstawa opodatkowania 1950.45 zł
Zaliczka na podatek 164.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 191.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 222.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2087 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2086.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2087 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2087.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2438.09 zł
Podstawa opodatkowania 1950.47 zł
Koszty uzyskania 487.62 zł
Podatek do US 18% 351.08 zł
Kwota netto (na rękę) 2087.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2293.41 zł
Podstawa opodatkowania 1146.7 zł
Koszty uzyskania 1146.71 zł
Podatek do US 18% 206.41 zł
Kwota netto (na rękę) 2087 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2087 zł * 23% = 480.01 zł (kwota VAT)
2087 zł + 480.01 zł = 2567.01 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2087 zł
Podatek VAT 23 % 480.01
Kwota brutto 2567.01 zł